گزارش کارآموزی طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل

فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
مقدمه     ۱
بررسی اقتصادی     ۳
چکیده طرح     ۴
مشخصات فنی هتل     ۵
برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری     ۶
برآورد هزینه ساختمان و زمین     ۶
برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی     ۶
هزینه های قبل از بهره برداری     ۸
برآورد هزینه های جاری     ۹
برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل     ۹

فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
هزینه های سوخت آب و برق و تلفن     ۱۰
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک     ۱۱
هزینه های پیش بینی نشده     ۱۱
خدمات بیمه     ۱۲
جمع هزینه های جاری     ۱۲
سرمایه در گردش     ۱۲
محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانکی     ۱۳
محاسبه درآمدهای هتل     ۱۴
محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها     ۱۶

مرور

هنوز مروری وجود ندارد