گزارش کارآموزی کارخانه نقشین یزد

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

فصل اول: ماشین آلات

۹

پالت کنی

۹

رول کنی

۹

پرز سوزی و آهارگیری

۱۰

مشخصات فنی دستگاه پرزسوزی و آهارگیری

۱۶

مرسریزاسیون

۱۷

ماشین هاسپل

۱۸

ماشین ژیگر

۲۳

دستگاه جت رنگرزی

۳۲

ماشین استیمر

۳۸

طرز کار دستگاه استیمر

۴۰

ماشین استنتر

۴۲

فصل دوم:

۵۴

شرح قسمتها و تأثیر عملیات مختلف انجام شده بر روی پارچه جهت آماده سازی

۵۴

پرز سوزی

۵۹

آهارگیری

۶۰

شستشو

۶۱

تاریخچه مرسریزاسیون

۶۵

پخت و سفیدگری

۶۶

رنگ سازی

۶۹

رنگرزی

۷۰

خشک کن

۷۷

عریض کردن پارچه و افزدون مواد تکمیلی به پارچه

۷۸

تاریخ چاپ

۷۹

چاپ

۸۰

روشهای عملی چاپ

۸۱

عملیات چاپ

۸۱

بخار دادن

۸۲

غلظت دهنده ها

۸۳

معرفی مواد کمکی در چاپ

۸۵

روش ساخت شابلون

۸۶

شابلون سازی روتاری

۸۶

آماده سازی شابلون روتاری

۸۶

فصل سوم

۹۸

کنترل کیفیت

۹۸

بسته بندی

۹۸

انبار

۹۸

منابع و مأخذ

۱۰۰

مرور

هنوز مروری وجود ندارد