کارآموزی در صنایع کاشی خزر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه                                                                                                                ۱

آزمایشگاه کارخانه                                                                                             ۳

آسیاب های آزمایشگاهی                                                                                                ۴

انواع خاکهای سرامیکی                                                                                       ۴

سنگ شکنها                                                                                                      ۶

آسیاب                                                                                                              ۱۲

مواد افزودنی                                                                                                      ۱۳

فلوکولانتها                                                                                                         ۱۴

اسپری درایر                                                                                                       ۱۵

سیلو                                                                                                                  ۱۷

پرس                                                                                                                 ۱۸

کوره ها                                                                                                             ۱۹

لعاب                                                                                                                 ۲۰

کائولن                                                                                                              ۲۷

طبقه بندی لعاب                                                                                                  ۳۲

تغییر لعاب شفاف                                                                                                           ۲۶

اکسیدهای رنگ کننده                                                                                        ۳۷

مراحل تولید کاشی لعاب خورده                                                                          ۴۱

معاب لعاب                                                                                                        ۴۳

سوراخ شدن لعاب                                                                                               ۴۵

مرور

هنوز مروری وجود ندارد