چگونه مسائل و مشکلات زندگی را حل کنیم؟

 

چگونه مسائل و مشکلات زندگی را حل کنیم؟

ما انسان ها در دنیای واقعیت ها زندگی می کنیم نه در دنیای ایده‌آل‌ها.

دنیای واقعیت های ما مملو از مسائل و مشکلاتی است که هر روز با آنها مواجه می‌شویم و کنترلی بر روی آنها نداریم. ولی این مشکلات بهرحال تأثیر خود را روی زندگی ما می‌گذارند. مسأله مهم این هست که ما چگونه با این مشکلات مواجه شویم و آنها را مقتدرانه و توانمندانه حل کنیم. به گونه‌ای که این مشکلات نتوانند آسیبی به زندگی ما برسانند.

باور ما نسبت به مسائل زندگی:

ما باید باور داشته باشیم که همواره در زندگی ما اتفاقات زیبا و پرحاصل رخ می‌دهد. از آنجایی که قانون زندگی قانون باورهاست رخدادهای زندگی شما باید در راستای باورها و اندیشه های زیبای شما اتفاق بیفتد. این بدان معنی است که در دنیای شما هرگز نباید مشکلی رخ بدهد که شما از آن آسیب ببینید و در نتیجه کیفیت زندگی شما خراب شود. با این فلسفه معلوم می شود ک اتفاقات به ظاهر نامطلوب حتما حاوی یک خیر و یا خیرهایی است که در ظاهر نیاز های آن مشهود نیست و خداوند رحمان در دل آن مسأله برای ما خیری نهاده است. بنابراین مشکلات در زندگی، الطاف الهی هستند که به شکل نامطلوبی نفوذ پیدا کرده اند.

مشکلات در کار و زندگی چیستند و چه تاثیری می توانند در زندگی ما داشته باشند؟

زندگی بدون مشکلات انسان را به آب راکدی تبدیل می‌کند. چالش ها و مشکلات به زندگی هیجان و روح می بخشد. انسان ها زمانی قدر عافیت را می دانند که دچار مصیبت و مشکل شوند. بنابراین مشکلات هشدارهایی هستند که انسان‌ها قدر لحظه‌های بدون مشکل را بدانند. علاوه بر این مشکلات ظرفیت آدمی را بزرگ می‌کند به گونه‌ای که انسان‌های موفق کسانی هستند که بیشتر از همه با مسائل و مشکلات کار و زندگی مواجه بوده‌اند و آنها را حل کرده‌اند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد