پروژه کارآفرینی طرح بازیافت روی و الومینیوم از ظروف میوه

مقدمه

بازیافت در سالهای اخیر به عنوان دریچه ای دیگر برای تامین مواد اولیه مورد نیاز انسان مطرح گردیده است. یکی از مهمترین سرفصل های بازیافت فلزات از ضایعات مختلف فلزی است. فلزات کهنه و قابل بازیافت به دو دسته ی بزرگ تقسیم می شوند.

۱- فلزات با ترکیب آهن: این گروه شامل فلزاتی می شوند که در ترکیب اصلی آنها آهن بکار رفته باشد.

۲- فلزات بدون ترکیب آهن: فلزاتی را شامل می شود که در ترکیب اصلی آنها آهن وجود ندارد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد