پروژه کارآفرینی شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص)

تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱-      کلیات

شرکت صنعتی هنکل (سهامی خاص) بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره ۱۶۴۳۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

۲-۱- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اسانامه شرکت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات ماستیکهای صنعتی، چسب، مواد پاک کننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

۳-۱- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۰/۱۰/۱۳۸۲

۱۰/۱۰/۱۳۸۱

کارکنان دائم

۸۶ نفر

۸۴ نفر

کارکنان موقت

۱۳ نفر

۷ نفر

۲-           مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد