پروژه کارآفرینی تولید کاغذ فلوتینگ

مقدمه :
صنعت ظریف کاغذ سازی در حدود ۱۰۰ سال پس از میلاد در چین آغاز شد . بشر کشف کرد که با
صاف کردن سوسپانسیونی از خمیر که از خیساندن پوست داخلی خیزران به دست آمده بود بر روی یک
توری با منافذ ریز، میتوان نمدی از الیاف به دست آورد .این نمد، پس از فشرده شد ن و خشک شدن،
برای نوشتن و رسامی به کار می رفت.
تا اوایل قرن نوزدهم، کاغذ همچنان به طور دستی ساخته میشد .لوئی رابرت نخستین ماشین پیوسته
کاغذ سازی را در سال ۱۷۹۹ به ثبت رساند . اولین ماشین پیوسته در سال ۱۸۰۳ در انگلستان شروع به
کار کرد .اما این برادران فور در ینیر بودند که در سال ۱۸۰۴ نخستین ماشین کاغذ سازی تجارتی را با
موفقیت ساختند ودر سال ۱۸۰۷ آن را به نام خود به ثبت رساندند.
ماشین های نخستین شامل یک مخزن بودند که از آن مواد کاغذ سازی بر روی یک توری متحرک قرار
گرفته بین ۲ استوانه ریخته میشد سپس، لایه تر حاصل پر س و جمع آوری میشد تا به شکل کاغذ
خشک در آید.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد