پروژه کارآفرینی بسته بندی آب معدنی

مقدمه :
آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و…
دیده میشود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود، اما از بین نمیرود.
هر گونه حیات محتاج آبمیباشد. مروری بر سوابق تمدنهایی که در طول تاریخ شکل گرفته اند
و شکوفا شده اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدی
ترین عوامل فراگیری و استمرار آنها بوده است. افزایشتقاضا برای آب و اوجگیری رقابت
بین مصرف کنندگان مختلفموجب شده انسان برای ایجاد موازنه وتعادل بین توزیع نیازها و منابع
آبموجود مستقیما در وضعیتطبیعی رودخانه ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره
و توزیع آب شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهای خود تغییر دهد . آب معدنی و آب شرب
بعنوان یکی از نیازهای اساسی روزمره انسان و استمرار حیاتمیباشد . میزان نیاز روزمره هر فرد ۱ تا
۲ لیتر میباشد که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد . استفاده از آب آشامیدنی سالم و
گوارا یکی از مهمترین فاکتورهای مصرفآبمیباشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده
است. امروزه مصرف آب های بطری ای رواج بسیاری پیدا کرده است چرا که آبهایی که دارای
مواد معدنی غنی می باشند برای انسان مفید هستند . آب های بطری ای به دو دسته اصلی تقسیم می
شوند

مرور

هنوز مروری وجود ندارد