پروژه واحد صنعتی

روش دسته به دسته (lot for lot lat)

در این روش میزان بار سفارش دقیقاً برابر با نیاز واقعی می‌باشد در نتیجه میزان موجودی ها در پایان هر پرید برابر با مقدار ذخیره احتیاطی خواهد بود. در این روش دریافت های زمان بندی شده و برنامه ریزی شده به گونه ای تنظیم شده اند که دقیقاً نیازهای پریود را به تنهایی برآورده نماینده در این روش تعداد دفعات ارسال بیشتر از روش قبل است.

حداقل هزینه بر واحد (Luc) و least unit cost:

در این روش اندازه دسته هر پریود می تواند نیاز همان پدیده پرید بعدی یا دو پرید بعدی و الی آخر را تأمین کند. معیار تصمیم گیری نیز در این زمینه است که اندازه هر دسته باید به گونه ای باشد که هزینه سفارش (راه اندازی) و نگهداری به ازای یک واحد کالا را به حداقل برساند.

لازم به ذکر است که بر اساس یک قضیه در برنامه ریزی تولید که بر پایه خواص مدلها برنامه ریزی پویا به دست آمده است. در شرایطی که محدودیت ظرفیت تولید یا سفارش وجود نداشته باشد. اگر در پرید Rام سفارشی جهت تأمین تقاضاها باید صورت گیرد. این سفارش یا باید به اندازه تقاضای پریود Rام باشد یا باید اه اندازه مجموع تقاضاهای پرید R و R+1 و R+2 باشد و لی آخر. در عین حال اگر قرار است که پرید Rام تأمین کننده تقاضای پرید lام باشد می باید تقاضای تمامی پریدهای مابین R تا L را نیز تأمین کند. در روش Luc از نخستین پریدی که تقاضای خالص برای آن وجود دارد شروع می نماییم و اندازه دسته را برابر با تقاضا در نظر می گیریم در این حال مجموع هزینه های سفارش (راه اندازی) و نگهداری را محاسبه کرده و آنرا به اندازه دسته تقسیم می نماییم. این مقدار Luc خواهد بود. سپس اندازه دسته را برابر مجموع تقاضاهای این پرید و پرید بعد از آن در نظر می گیریم و مجدداً مجموعه هزینه های سفارشی (راه اندازی) و نگهداری را در این حالت به اندازه دسته هستیم نموده و دومین مقدار «Luc» را بدست آوریم با ادامه دادن همین منوال در جایی که مقادیر بالا به شیر نزولی خود خاتمه می دهند و میل به صعود پیدا می کنند متوقف می شویم و اندازه مربوط به عنوان اندازه دسته سفارش انتخاب می کنیم.

 

علامت گذاری پایین ترین سطح «Bom»

بعضی از اقللام هستند که در بیش از یک سطح Bom مورد نیاز هستند در این موارد که اختصاص یافته به این گونه اقلام باید پایین ترین سطح باشد که در آن تقاضا برای آن قلم کالا وجود دارد این کار تحت عنوان Low level coding نامیده می شود.

 

تعیین اندازه دسته های تولیدی (lot sizing)

در حالت کلی نمی توان به سادگی در خصوص اندازه دسته ها تصمیم گرفت اندازه دسته می تواند بر سطح موجودی ها، هزینه ها هزینه راه اندازی و سفارش دهی، ظرفیت مورد نیاز وارد دسترس نیز زمانهای تحویل اثرات قابل توجه را داشته باشد عوامل مؤثر در اندازه دسته ها عبارتند از:

تعداد سطوح در Bom هزینه راه اندازی یا هزینه های سفارش دهی، هزینه های نگهداری موجودی ها و پایین تری سطح یک قطه روشهای گوناگون جهت تعیین اندازه دسته وجود دارند که عمده ترین آنها

اندازه دسته ثابت: در برخی از موارد که با خرید و سفارشات سر و کار داریم. حجم کالا و قطعاتی که هر بار سفارش داده می شود می باید در قالب مضارب صحیح از مقادیر باشند که توسط فروشنده تعیین گردیده اند به عنوان مثال در یک خرید خارجی فروشنده اظهار می نماید که ارسال کالا به میزان کمتر از یک کانتینر مقرون به صرفه نمی باشد. در این حالت، اندازه دسته سفارش به اندازه حجم یک کانتینر خواهد بود در سیستم های تولیدی نیز بخصوص در مواقعی که شروع تولید نیازمند تنظیم و راه اندازی می‌باشد اندازه دسته اهمیت می یابد. به عنوان مثال یک پرس بیش از شروع به تولید نیازمند تعویض و تنظیم قالب می‌باشد که ممکن است به ساعتها زمان نیاز داشته باشد. در این حالت اندازه دسته تولیدی باید به گونه ای انتخاب گردد که تعداد تعویض قالب به حداقل کاهش داده شوند. ممکن است در یک چنین شرایطی یک اندازه ثابت جهت دسته ای تولیدی بر اساس تجارت قبلی تعیین گردیده باشد. بهر صورت معمول است که اندازه دسته تولیدی را حداقل و برابر با مقدار   در نظر می‌گیرند.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد