پروژه مطالعات ظرفیت کانال

 

a)کلی . مطالعات ظرفیت کانال بر جریان بالا تمرکز دارد . بهره برداری از سیلاب ها برای یک مخزن نیازمند اهداف پایین رود موثر بر جریانات بدون زیان در زمان رها کردن آب زیادی است . ظرفیت کانال بدون زیان را می توان در چند جا و جریان هدف را در چند سطح تعیین کرد . اهداف پایین تری را می توان برای سیلابهای کوچک ، موقعیت های سیلابی زیر منتهی الیه در نظر گرفت . هدف بی زیان احتمالاً منجر به خسارات کمتری می شود . همچنین هدف جریان بی زیان احتمالاً با توجه به فصل و دشت سیلابی تغییر می کند .

b) میزان‌ آزادی مقاومت . ظرفیت کانال با مقاومت کانال در برابر میزان آزادی مخزن ارتباط دارد . میزان آزادی بالا برای قوه محرکه مولد برق یا کنترل سیلاب می تواند به لبه کانال صدمه وارد کند و موجب تزلزل کانال شود .

c) ظرفیت کانال . وقتی عملکرد سیلاب بر حداکثر ظرفیت کانال متمرکز است ، معمولاً طراحی مطالعات نیازمند اطلاعاتی ورای سطح کلی عملکردهای مورد انتظار است . همچنین اهداف سیلاب پایین می تواند به حفظ حداقل عمق جریان پایین رودخانه ای برای کشتیرانی ، تفریح یا اهداف محیط زیست مربوط باشند . مطالعات ظرفیت کانال اصولاً اطلاعاتی را در موردظرفیت و درجه کانال مطمئن در مناطق حساس تهیه می نماید .

 

«ظرفیت کانال پایین رودخانه ای»

a)فرسایش کانال پایین رودخانه ای . جریان آب روی راه ریزش یا از راه دریچه می‌تواند منجر به فرسایش شدید بستر رودخانه شود در نتیجه سد و متعلقات وابسته باید طوری طراحی شوند که فرسایش به حداقل برسد . متعلقات مجرای خروج یک سد معمولاً نیازمند یک ساختار با مصرف زیاد انرژی ات . طرح می تواند از یک ترتیب چند حوزه رودخانه ای به یک طرح ساده تبدیل شود که به تعداد مجراهای آب مشمول ، مدت ، تراکم ، بسامد جریانات خروجی بستگی دارد . یک حوزه رودخانه‌ای سنگچینی شاید برای کارهای خارجی در نظر گرفته شود وقتی چنین پای رودخانه ای برای کشتیراتی ، آبیاری و تهیه آب استفاده می شود یا وقتی پایین رودخانه به سادگی فرسوده می شود به عملکردی با بسامد بالا نیازمندیم .

b)ظرفیت مناسب . کانال پایین رودخانه باید ظرفیت مناسب جهت حمل سیلابها از دریچه خروجی را داشته باشد بعد از اینکه آب مقدار زیادی از انرژی خود را در دستگاههای پراکندگی انرژی از دست داد ، از طریق یک کانال معمولی به پایین رودخانه منتقل می شود .

کانال باید در برابر فرسایش اضافی مقاوم باشد و ظرفیت کافی جهت جلوگیری از سیلابهای پایین رودخانه را جز در مواقع سیلابهای بزرگ داشته باشد .

c) نقشه برداری رودخانه . اطلاعات فیزیکی اصلی را در مورد چگونگی طراحی مهندسی رودخانه تهه می نماید . اطلاعات نقشه برداری شامل اطلاعاتی در مکورد وضعیت افقی رودخانه ، خصوصیات بخشهای وسطی ، لجن رودخانه ، جنس بستر و کناره ، تخلیه آب ، خصوصیات و تخلیه رسوبات ، کیفیت آب و منابع طبیعی می شود.

d)ارزیابی ثبات کناره . جهت ارزیابی ثبات کناره ، دانستن طرح تاریخی کانال و عقب‌نشینی کناره رودخانه و رابطه تغییرات کانال با جریان رودخانه لازم است . مطالعه فرورفتگی کناره بر مبنای اطلاعات نقشه برداری و عکسهای هوایی ، اطلاعات را در مورد ترتیب تغییر مکان رودخانه جمع آوری می کند که اصول تصحیح کانال را تعیین می نماید . مفاهیم و برنامه های ارزیابی در «ثبات کانالهای کنترل سیلاب» برای ارزشیابی ظرفیت کانال قابل کاربرد هستند .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد