پروژه فاز صفر طرح بستر سازی نظام آموزشی مبتنی بر فاوا

• هر چند که نگاه طرح به کل نظام آموزشی است، اما دامنه اجرائی طرح به محدوده مدل نمونه که در ابعاد طرح توضیع داده خواهد شد، محدود خواهد شد. طرح قرار نیست الگوئی را برای کل نظام آموزشی به صورت دستوری ارائه کند. یعنی قرار نیست کل آنچه که در مدل ایجاد و نشان داده می‌شود، پس از طی کردن مراحل آزمایشی به کل نظام تعمیم داده شده و ابلاغ شود. بلکه آنچه در مدل نمونه ایجاد می‌شود، با نشان دادن ابعاد مختلف یک نظام آموزشی در پارادایم جدید، امکان الگو برداری رفتارها یا بخشهای مختلف مدل را در کل نظام آموزشی، به انتخاب خود نظام آموزشی فراهم می‌کند. ما از ابتدای انجام طرح به دنبال صدور یک نسخه فراگیر برای کل نظام آموزشی نیستیم (اصولا این اعتقاد در ارائه طرح وجود دارد که نسخه فراگیری قابل صدور نیست). بلکه تنها می خواهیم ابعاد مسئله را به مجموعه عوامل نظام آموزشی نشان دهیم. انتشار نتایج طرح در نظام آموزشی با انتخاب نکات مطلوب و مشاهده اثرات و عوامل آن،‌ به صورتی خود سازمانده رخ خواهد داد.

• این طرح ناقض حرکتهای انجام شده و در حال انجام برای مدل سازی نظام آموزشی با استفاده از بستره فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات نیست. این طرح ضمن توجه به حرکتهای مذکور، سعی می‌کند رفتار و حرکت مستقل خود را حفظ نموده و امکان تطابق و بهره برداری دو طرفه را فراهم نماید. هم طرح از حرکتهای در حال انجام، برای بهبود و اصلاح  رفتار مدل خود بهره ببرد، هم مدل بتواند الگوهائی را برای اصلاح حرکتهای انجام شده فراهم آورد. به گونه ای که حرکتهای انجام شده و این طرح، به صورت همگرا،‌ بتواند حرکتی را در نظام آموزشی کشور تسهیل کند.

۵- معرفی ابعاد و پروژه های اصلی طرح

این طرح  و بستر سازی در چهار محور اساسی و شش پروژه تقریبا مستقل انجام می شود :

الف – بستر سازی نظری و تخصصی

پروژه ۱- مطالعه ابعاد نظری نظام آموزشی مبتنی بر فاوا (مدل نظام برتر)

پروژه ۲- ایجاد دانشکده نیمه مجازی آموزش مبتنی بر فاوا و مهندسی آموزش

ب – بستر سازی ساختاری (معماری)

پروژه ۳- مطالعه و طراحی معماری نظام آموزشی کشور مبتنی بر فاوا

ج –بستر سازی عملیاتی

پروژه ۴- مطالعه، طراحی، پیاده سازی بستره و پشتیبانی از معماری فنی سیستمهای آموزش مبتنی بر رایانه

پروژه ۵- ایجاد یک گروه مدرسه آموزشی نیمه مجازی (مدرسه آزمایشگاهی)

د- بستر سازی فرهنگی

پروژه ۶- فرهنگ سازی و فراهم سازی بستره فرهنگی برای نظام آموزش مبتنی بر فاوا

طرح به گونه ای سازمان می یابد که حرکت در این چهار محور بتواند به صورت مستقل و موازی انجام شود. انجام هر یک از پروژه ها به صورت مستقل و قطع نظر از سایر پروژه های دیگر امکان پذیر است. این موضوع در مورد وابستگی پروژه های ۲و ۵ به پروژه ۴، مستثنی است. اما انجام پروژه ها در کنار یکدیگر، مع الوصف استقلال آنها، به یکدیگر برای انجام شدن بهتر و پخته تر، کمک می کند. ضمن آنکه انجام نشدن برخی از پروژه ها، شکل گیری پارادایم مورد بحث را دچار مشکل ساخته و از این رو، دستیابی به اهداف طرح را دچار نقصان می سازد.

۵-۱- پروژه ۱- مطالعه ابعاد نظری نظام آموزشی مبتنی بر فاوا (مدل نظام برتر)

این پروژه مبتنی بر مطالعه قبلی انجام می شود که نتایج آن در کتاب نظام برتر و مقالات منتشر شده توسط ارائه کننده طرح،  منعکس شده است. این مطالعه در سه شاخه به صورت موازی  انجام می‌شود :  در یک شاخه به مقوله محتوای آموزشی و نگرش به علم خواهیم پرداخت و ریشه‏ها‏ی درخت آموزش را بررسی می‏کنیم. نگرش به پدیده علم و آموزش در اسلام و ابعاد اساسی مطرح در آن، ساختارهای علمی ‏و آموزشی جزء نگر و کل نگر، مفهوم تعقل به عنوان یک عنصر محوری در آموزش، انتخاب محتوی، تربیت استعدادها و هوش در بستره آموزش مبتنی بر فاوا، خود سازماندهی ساختار محتوای آموزشی، فرادانش، رویکرد علمی و طبقه بندی علوم و آنتولوژی به عنوان مبنای سازماندهی محتوای آموزشی در آموزش مبتنی بر فاوا، از جمله مباحثی است که در این شاخه مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

در شاخه دوم به میوه‏ها‏ و کاربردها و نیازها خواهیم پرداخت و خواهیم دید که مطالبات و نیازهای دنیای واقعی و در حال تحول ما از درخت نظام آموزشی مبتنی بر فاوا چیست و چگونه توسط این درخت بر آورده خواهد شد. نقش کاربردها در تعیین رویکردهای آموزش دوران آینده، آموزش مبتنی بر نیاز، یادگیری مبتنی بر علت و لایه لایه، آموزش با زندگی و آموزش زندگی، آموزش تولید برای مصرف شخصی و امپریالیسم آموزشی و توسعه، و کلیه این مباحث از دیدگاه اسلام،  از مباحث کلیدی هستند که در شاخه دوم مورد تحلیل و بحث قرار می‌گیرند.  همچنین رابطه آموزش با موجودیت اصلی مرتبط با آن، یعنی فراگیر تحلیل می‌شود و چگونگی توجه به وی، هویت یافتن وی، انگیزه، آموزش مبتنی بر خصوصیات فراگیر، سفارشی سازی آموزش و آموزش شخصیت فراگیر از موارد دیگری است که در این نظام تحلیل می‌شود.

در شاخه سوم به فراروند آموزشی و سازماندهی آن به عنوان بدنه درخت آموزش پرداخته خواهد شد. ابزارها و رسانه‏ها (به مفهوم عام آن، نه صرفا ابزارها و رسانه های آموزشی)، خودسازماندهی توسعه آموزش، ساختارهای انعطاف پذیر، سازمانهای توزیع شده، تصمیم گیری توزیع شده،  همچنین مکانیزمهای کلان ارزیابی و کنترل در ساختار توزیع شده، بحران آموزش، و  مهندسی آموزش از موارد اصلی مباحث این شاخه محسوب می شوند.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد