پروژه عنصر

طولانی‌ترین مورد برای سفارش  تقریبی وابسته روی دو عناصر اول از   نیست. یک نسبت سئوال مربوط‌ بودن به سطح آزمون:

(۵٫۷۳)

آن دنبال می‌شود از دلیل از مثال (۲٫۳) هر  سازگار سطح (۵٫۶۳) به   میل می‌کند بنابراین سفارش اول تقریبی با سطح درست است. از فرمول (۵٫۷۱)   در مکان از C و   به نظر می‌رسد که هنگامیکه دوژیهای از سفارش ۱/n بداخل جواب‌دادن برده می‌شودند سطح (۵٫۷۳) است.

 

(۵٫۲۴)

 

لم (۵٫۲) : تحت فرض‌های (۵٫۶۴), (۵٫۶۶) توان   از آزمون (۵٫۶۳) در برابر عبارت:

 

سیر می‌کند.

 

(۵٫۷۵)

 

اثبات: دوباره بدون زیان نیتجه کلی می‌ بریم   به   از (۵٫۶۷) بداخل (۵٫۷۱) نشان می‌دهد که:

 

بطوریکه (۵٫۶۷) بکار می‌‌برد(مسئله۵٫۲۵  ):

(۵٫۷۶)

نتیجه دنبال می‌شود.

آن جالب توجه است که توجه کنید ۱/n دوره تصحیح در(۵٫۷۵) وابسته روی b  است اما نسبت روی a .

قضیه(۵٫۱) : فرض کنید دو آزمون با ناحیه رد بوسیله (۵٫۶۳) با مخرج‌های   و   داده می‌شود که (۵٫۶۶) – (۵٫۶۴) در آن ضریب (a,b) جایگذاری می‌شود و بوسیله   و   به ترتیب بنابراین نقض آزمون ۲ با درنظر گرفتن آزمون ۱ موجود است و معادل است با:

(۵٫۷۷ )

اثبات فرض کنید   و   اندازه‌های نمونه‌ای احتیاجی به دو آزمون در همان توان خود در برابر عبارت   دارد بنابراین:

 

بوسیله لم(۵٫۲) توان و توابع از این آزمون‌ها سیر می‌کند:

 

 

که در آ“ن   می‌تواند جایگذاری شود بوسیله   از   اگر اینها برابر باشند باید توجه داشته‌باشیم:

 

فرض کنید

بنابراین( مسئله ۵٫۲۶ ):

(۵٫۷۸)

بطوریکه:

 

بدست می‌آید که:

و از اینرو: (۵٫۷۹)

فرض کنید بعضی مثالهایی از موقعیت پوشیده بوسیله لم (۵٫۲) و قضیه (۵٫۱) فرض کنید بوسیله (۵٫۶۳) داده شده که در آن x ها مستقل و هم توزیع   هستند.

(i) البته  معلوم است.   و از این رو داریم

(ii) معمولاً مخرج است.

(۵٫۸۰)

در بخش (۵٫۲) مشاهده می‌شود که   در قضیه (۵٫۱) حالا تعیین‌کننده این است که چه تعدادی مشاهده می‌شوند.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد