پروژه سیستمهای خرید و انبارداری

۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

 

سازمان یک پدیده اجتماعی است که از همکاری گروهی افراد با به کارگیری تجهیزات و وسایل و امکانات برای دستیابی به هدف یا هدفهایی مشترک تحت ضوابط خاص و نظم و ترتیب تشکیل شده است . نتیجه کار سازمان به صورت تولید کالا یا ارائه خدمت به جامعه عرضه می شود . عوامل یا منابع تولید به عنوان ورودی یا درون داد Input به صورت نیروی انسانی ‍‍، ابزار و ماشینها ، مواد ، روشها و مدیریت در سازمان گرد یکدیگر جمع می شوند تا ستانده یا محصول Output به صورت کالا یا خدمت ارایه شود .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد