پروژه تولید اسید سیتریک از کاه گندم به روش تخمیر حالت جامد

عنوان                                               صفحه
دیباچه    ۱
فصل اول: شناخت کلی اسید سیتریک     ۲
مقدمه    ۳
۱-۱) پیشینه    ۴
۱-۲) سوبستراهای استفاده شده بای تولید اسید سیتریک    ۶
۱-۳)  خواص فیزیکی اسید سیتریک     ۷
۱-۴) خواص شیمیایی اسید سیتریک     ۱۱
۱-۵) منابع طبیعی اسید سیتریک     ۱۳
۱-۶) کاربرد اسید سیتریک     ۱۵
۱-۷) مشتقات اسید سیتریک     ۲۰
۱-۷-۱) نمکها    ۲۰
۱-۷-۲) استرها    ۲۱
فصل دوم: بیوشیمی تخمیر و متابولیسم تولید اسید سیتریک     ۲۳
۲-۱) بیوشیمی تخمیر    ۲۴
۲-۲) بیو شیمی تخمیر    ۲۴
۲-۲-۱) تشکیل اسید سیتریک از پیرووات    ۲۷
فصل سوم: روشهای تولید اسید سیتریک     ۳۱
۳-۱) M.O های مولد اسید سیتریک    ۳۲
۳-۱-۱) مخمرها    ۳۳
۳-۱-۲) آسپرژیلوس نایجر    ۳۳
۳-۱-۲-۱) روش جداسازی سویه A.niger مولد اسید سیتریک     ۳۴
۳-۱-۲-۲) شناسایی اختصاصی A.niger    ۳۵
۳-۲) روش کشت سطحی     ۳۷
۳-۳) روش کشت غوطه‌ور     ۳۷
۳-۴) تخمیر در بستر جامد    ۳۸
۳-۴-۱) روش تخمیر کوجی    ۳۸
۳-۵) تأثیر شرایط محیطی بر تولید اسید سیتریک     ۳۹
۳-۵-۱) شرایط تغذیه‌ای A.niger     ۳۹
۳-۵-۲) تأثیر فلزات trace در تولید اسید سیتریک     ۴۰
۳-۵-۳) تأثیر نیتروژن و فسفر در تولید اسید سیتریک     ۴۰
۳-۵-۴) تأثیر متانول در تولید اسید سیتریک     ۴۱
فصل چهارم: تخمیر در بستر جامد (SSF)     ۴۲
۴-۱) تعریف کشت حالت جامد    ۴۳
۴-۲) تفاوتهای اساسی بین کشت حالت جامد و کشت غوطه ور    ۴۴
۴-۳) مقایسه کشت حالت جامد با سایر فرآیندهای تخمیری     ۴۶
۴-۴) مزایایی سیستم کشت حالت جامد     ۴۸
۴-۵) معایب سیستم کشت حالت جامد    ۴۸
۴-۶) مراحل اصلی فرآیند کشت حالت جامد     ۴۹
۴-۷) پارامترهای مؤثر بر فرایند SSF در تولید اسید سیتریک     ۵۰
فصل پنجم: کاه گندم     ۵۲
۵-۱) تعریف کاه و ویژگیهای ساختاری     ۵۳
۵-۱-۱) کربوهیدراتهای ساختمانی     ۵۴
۵-۱-۱-۱) سلولز     ۵۴
۵-۱-۱-۲) همی سلولز    ۵۵
۵-۱-۱-۲) لیگنین     ۵۵
۵-۲) ترکیب شیمیایی کاه گندم     ۵۹
۵-۳) پیش تیمار (Pretreatment) کاه گندم     ۵۹
۵-۳-۱) روشهای فیزیکی پیش تیمار کاه گندم     ۶۰
۵-۳-۱-۱) پیش تیمار کاه گندم با بخار     ۶۰
۵-۳-۲) روشهای شیمیایی پیش تیمار کاه گندم     ۶۱
۵-۳-۲-۱) پیش تیمار کاه با اوره     ۶۳
۵-۳-۳) پیش تیمار بیولوژیکی کاه گندم     ۶۳
فصل ششم: جداسازی و خالص‌سازی اسید سیتریک     ۶۴
۶-۱) استخراج اسید سیتریک     ۶۵
۶-۱-۱) فروشویی (Leaching)    ۶۵
۶-۱-۲) روش رسوبگیری     ۶۶
۶-۱-۳) روش استفاده از استخراج با حلال     ۶۸
۶-۱-۴) روش استفاده از غشاء     ۶۹
۶-۱-۵) مقایسه بین روشهای مختلف جداسازی اسید    ۷۰
۶-۲) خالص سازی اسید سیتریک     ۷۱
فصل هفتم: بررسی جنبه اقتصادی     ۷۳
۷-۱) کشورهای عمده‌ تولید کننده و مصرف کننده محصول     ۷۴
۷-۲) اهمیت اقتصادی طرح     ۷۴
۷-۳) میزان واردات اسید سیتریک     ۷۵
۷-۴) واحدهای تولیدی و واحدهای در دست اجرای اسید سیتریک     ۷۸
منابع مورد استفاده     ۸۱

مرور

هنوز مروری وجود ندارد