پروژه آزمون ریاضی

ii) از آزمون دونمونه‌ای (۳٫۱۰ ) در برابر عبارت   است در برابر غیرنرمال.

(۳٫۸) بسازید که جدول تجزیه و تحلیل برای جدول (۸٫۵) نشان دهید   هنگامیکه F ترکیب نرمال از مسئله (۳٫۱) است برای   و   (۳٫۹ ) با علامت مثال(۳٫۴) فرض کنید مسئله آزمون   در برابر   نشان دهید که ناحیه رد:

(۶٫۱۸)

سطح مجانبی   دارد هنگامیکه   مستقل و هم‌توزیع سازگار هستند و هر توزیع F با میانگین صفر و واریانس متناهی است( بکارببرید   دلالت می‌کند هر دو سطح مجانبی از آزمون و ضریب رگرسیون در (۳٫۱۲) باعث تأسف است اما نباید اشتباهی صورت گیرد.

(۳٫۱۰) بدهید یک تقریب عبارت برای توان مجانبی از آزمون (۳٫۱۱) در برابر عبارت

(ii) تعیین کنید تقریب اندازه نمونه احتیاجی در آزمون (۳٫۱۱) انجام بدهید توان  در برابر یک عبارت ثابت

(۳٫۱۱) حل کنید دو قسمت مسئله قبلی برای آزمون (۶٫۱۸) یعنی برای   بجای  .

(۳٫۱۲) تحت فرض‌های لم (۳٫۱ ) نشان دهید که:

 

وقتی

(۳٫۱۳) بدست آورید بیانیه اول از(۳٫۲۲ )

(۳٫۱۴) فرض کنید   که در آن E ها دارند میانگین ۰ و برای هر I فرض کنید   باشد یک برآورد خطی از   هستند غیرمنبع سیر کند بنابراین توزیع   مستقل از  ها است.

( راهنمایی: با استفاده از نااریبی نشان دهید که

(۳٫۱۸) در مسأله قبلی فرض کنید   و   با   و   داده شده بوسیله (۶٫۳) از فصل ۲ نشان دهید که توزیع   مستقل است از   بوسیله نشان‌دادن اینکه   و

(۳٫۱۶) بدست آورید عینیت (۳٫۱۴)

(راهنمایی: بکارببرید این حقیقت که  .

بخش ۴

(۴٫۱) برای تشریح متفاوت در اثر مخرج‌های   ساختن یک دنباله از اعداد   بطوریکه  اما    نیست).

(۴٫۲) در مقابل (۴٫۱) تعیین کنید حالات مقدار کافی برای سطح آزمون t نیرومند می‌باشد در برابر کلاس توزیع‌های (i) بدون فرض یک واریانس عادی است.

(i)(4.3)   را بیابید و کوچکترین و بزرگترین مقدار از عامل   در (۴٫۸) تعیین کنید برای سطح غیرواقعی   و  و  تعیین کنید کوچکترین و بزرگترین سطح مجانبی از آزمون t دو نمونه‌ای تحت فرض مثال (۴٫۲) وقتی مقادیر  از o به

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد