پروژه آزمایشات غیرمخرب

آزمایش مخرب عموما”شامل جایگزین یک نمونه از محصول تولیدی در کار و مشخص کردن این که اگر خواص مشابهی برای مشخص شده دارد به کار گرفته شود تا چسبندگی به طور کافی و مناسب صورت گیرد ، است . مطلوب است که برای یک ساختار یک آزمایش استاندارد در همان نوع و همان چرخه وجود داشته باشد که چسبندگی بطور مطلوب صورت گیرد.این  گونه تستها یا میتواند تست استاندارد ASTM باشد ، گسترش قسمتهای واقعی ، یا میتواند از گونه تستهای باشد که طرح اصلی آن قسمت نزدیک هستنداما از تستهای مکانیکی تاثیر پذیر مباشند. اگر یک نمونه خاص از تستها استفاده شود، این نمونه باید برای روش تست طوری طراحی شود که به آسانی بتوان آن را اجرا کرد اما در حال باید طوری باشد که از نظر هندسه و طرح اصلی محصول فاصله ای در آن ایجاد نشود. نمونه تست ها یا بعد از چسباندن تست و یا بعد از یک شبیه سازی در محیط آزمایش میشوند. بعد از آزمایش ، مناطق چسبیده شده و عیب ها باید کاملا”مشخص شوند و مورد بررسی قرار گیرند. این مسئله عموما” به سر نخ ها و نشان دادن مشکلات ختم میشود .یا این گونه تستهای مکانیکی علت و نحوه ء جبران نقصها مشخص مشخص میشود و بررسی های بصری بدنبال آن توضیح داده شده است . تکنیکهای بصری مشابهی برای مشخص کردن عوامل نقصها و شکستها ی مختلف در پیوست چسب توسعه داده شده است .

گونه های تستی مختلف مثل آنهائی که در بالا ذکر شد اغلب برای اثبات در رسیدگی کیفیت قسمت اول در خط تولید میباشد . اینگونه آزمایش کردن برای شناسائی تفاوتهای کالاهای یک مقدار انبوه میباشد اما برای بررسی و ارزیابی تک تک عوامل موثر در پیوست یا مناطق خاص چسبندگی نمی باشد .

 

آزمایش غیر مخرب

آزمایش غیر مخرب (NDT ) معمولا”از روشهای آزمایشی مخرب از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است و هر گونه مونتاژ که دلخواه باشد میتواند صورت گیرد ، اگر چه آزمایش غیر مخرب اطلاعات بیشتری دربارۀ استحکام چسبندگی در اختنیار ما می گذارد . چندین روش آزمایش غیر مخرب برای کنترل ظاهر و کیفیت ساختمان های ساخته شده از چسب یا آستر استفاده استفاده  میشود . رو شهای اصلی مثل روش بررسی بصری ساده قابل استناد و در دسترس هستند کنترلهای غیر مخرب پیشرفته مثل بازرسی رادیو گرافی در موارد خاص و بحرانی استفاده میشود . سخت ترین نقص ها مربوت به خوب خشک نشدن سطح یا تیمار سطوح میباشد. بنابراین مراقبت وکنترل فراوانی باید در این مراحل انجام گیرد .

 

بازرسی بصری:

یک چشم خوب ومسلط به طور تعجب آوری میتواند اشتباهات نقاط پیوست را با بارزسی صحیح نقاط چسبی خورده را پیدا کند حتی اگر این نقاط شفاف ومعلوم نباشد. آزمایش وبازدید دقیق نقاط چسب خورده وآستر کشیده شده (عموما” در اطراف لبه های چسبندگی) می تواند به نتایج مفیدی ختم شود. نقاط ومناطق پر شده ، با توجه به کمبود چسب و مواد آستر قابل مشاهده هستند . منظم نبودن و ردیف نبودن قسمتهای مختلف قابل مشاهده میباشد که میتواند سر نخی برای موثر بودن مرحله خشک کردن باشد و اینکه آیا هوا در روی سطح یا چسب ایجاد حباب یا چاله کرده است یا نه. این چسبندگی مستقیما” از تمییزی خط تولید قابل اندازه گیری است. ویژگیهای معایب چسبندگی که به طور بصری قابل مشاهده هستند وعلل ونحوه جبران را فهرست بندی کرده است . معایبی که توسط آزمایشات مکانیکی مشخص میشود ویژگیهای معایب چسبندگی که به طور بصری قابل مشاهده است.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد