پرسشنامه نگرش های فرهنگی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه نگرش های فرهنگی

 

هدف:سنجش نگرش های فرهنگی در سازمان.

منبع این پرسشنامه:

Abraham Carmeli,”The relationship between organizational culture and withdrawal intentions and behavior”, International Journal of Management, Vol. 26, No. 2, 2005, pp. 177-195.

نحوه تکمیل: پرسشنامه زیر را با توجه به طیف تکمیل کنید.

۱= کاملاً مخالفم    ۲= مخالفم      ۳= بی نظرم

 

۴= موافقم         ۵= کاملاً موافقم

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

زن سالاری در مقابل مردسالاری: امتیازات جملات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ را با هم جمع کنید.

امتیاز بالاتر (۲۵ به بالا) نشان دهنده نگرش فرهنگی مبتنی بر مردسالاری در سازمان است.

فردگرایی در مقابل جمع گرایی: امتیازات جملات ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ را با هم جمع کنید.

امتیاز بالاتر (۱۵ به بالا) نشان دهنده نگرش فرهنگی مبتنی بر جمع گرایی و توجه به کار گروهی در سازمان می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد