پرسشنامه مدیریت زمان

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه مدیریت زمان

 

هدف:بررسی میزان استفاده از فنون مدیریت زمان در انجام فعالیت ها.

منبع این پرسشنامه:

Carol Kaufman- Scarborough, Jay D. Lindquist, “Time management and polychronicity” ,Journal of managerial Psychology, Vol. 14, No. ¾, ۱۹۹۹, pp. 288-312.

 

نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………….

–      امتیاز ۱۷۵ – ۱۲۵: نشان می دهد که شما در انجام فعالیت های خود، به میزان زیادی از فنون مدیریت زمان استفاده می کنید.

–      امتیاز ۱۲۵ – ۷۵: نشان می دهد که شما در انجام فعالیت های خود، تا حدودی از فنون مدیریت زمان استفاده می کنید.

–      امتیاز زیر ۷۵: نشان می دهد که شما در انجام فعالیت های خود، به میزان بسیار کمی از فنون مدیریت زمان استفاده می کنید.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد