پرسشنامه سنجش میزان رسمیت

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه سنجش میزان رسمیت

 

هدف :  این ابزار، میزان رسمیت در سازمان را مورد اندازه گیری قرار می دهد.

این پرسشنامه توسط «استیفن پی.رابینز» ابداع گردیده است.

Ibid, P.490

نحوه تکمیل :  عبارات ذیل را بخوانید و بهترین گزینه را که در مورد سازمان شما صدق  می کند، با علامت «√» مشخص کنید.

۱ . شرح شغل مدون و مکتوب قابل دسترس است برای :

الف) تنها کارکنان

ب) کارکنان عملیاتی و سرپرستان خط مقدم در سازمان.

ج)کارکنان عملیاتی ، سرپرستان خط مقدم و مدیران میانی سازمان.

د) کارکنان عملیاتی ، سرپرستان خط مقدم ، مدیران میانی و مدیران بالاتر از سطح میانی.

ه) همه کارکنان و مدیران ارشد سازمان.

۲ . در جایی که شرح مدون وجود دارد، کارکنان با چه دقتی سرپرستی می شوند تا از رعایت استانداردها که در شرح شغل آمده، اطمینان حاصل شود.

 

الف) بسیار بی دقت        ب) تعدادقت          ج) دقت متوسط         د)دقیق            ه)خیلی دقیق

مرور

هنوز مروری وجود ندارد