پرسشنامه حل تضاد

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه حل تضاد

هدف : افراد دارای خواسته های متفاوتی هستند و این خواسته های مختلف باعث ایجاد تضاد بین افراد می گردد. افراد معمولاً چه واکنشی از خود نشان می دهند، وقتی طرف مقابل در پی خلق تضاد بین فردی است ؟

Lyle sussman and Sam Deep , Op . Cit ., PP.79-81

نحوۀ تکمیل : برای هر یک از ۳۰ عبارتی که در ذیل آمده است با استفاده از معیارهای مربوطه ، گزینه ای را انتخاب کنید که شما غالباً در شرایط تضاد با شخص دیگر رفتار می کنید.

۲= بیشتر اوقات

۱= برخی اوقات

۰= بندرت

در فضای خال سمت راست هر عبارت عدد مربوطه را قید نمایید.

-۱٫ من از شخص دیگری می خواهم تا در حل تضاد به ما کمک کند.

-۲٫ من تلاش می کنم بر روی چیزهایی تاکید بورزم که بجای مخالفت ، هر دو موافق آن باشیم.

-۳٫ من پیشنهاد می کنم که یک راه حل مصالحه ای قابل قبول برای هر دو نفرمان جستجو شود.

-۴٫ من تلاش می کنم تا تمامی علائق شخصی افراد دیگر را مورد توجه قرار دهم.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد