پرسشنامه توانمندسازی روانی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه توانمندسازی روانی

 

هدف : بررسی توانمندسازی روانی کارکنان در شغل.

منبع این پرسشنامه :

Zoe S. Dimitriades, Theodore Maroudas, “Internal service climate and psychology empowerment among public employees” , Transforming Government: People, Process & Policy, Vol., No. 4,2007, pp. 2377-400.

 

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.  

….

امتیازدهی و تفسیر نتایج :

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم و نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیاز خود را در هر یک از ابعاد  محاسبه کنید و در جدول زیر بنویسید:

مرور

هنوز مروری وجود ندارد