پرسشنامه توانایی الگوبرداری توانمندسازی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه توانایی الگوبرداری توانمندسازی

هدف : بررسی توانایی الگوبرداری در زمینه توانمندسازی کارکنان.

منبع این پرسشنامه :

Darlington M. Mgbeke,” Employee empowerment as an effective tool to increase administrative afficiency in the local government area Umunneochi , Nigeria” , May 2007.

 

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج :

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم و نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید.

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………………….

−       امتیاز ۴۰ – ۳۰ نشان دهنده آگاهی و درک بالای کارکنان از توانمندسازی می باشد.

−       امتیاز ۳۰ – ۲۰ نشان می دهد که کارکنان درک نسبتاً بالایی از توانمند سازی در سازمان دارند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد