پرسشنامه بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت

۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و

نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت

هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت.

منبع این پرسشنامه:

Ahmed   Belkaoui,  “Leadership  style,  Dimensions  of  superior’s  upward  influence  and  paticipative  budgeting “,   Journal  of  Management,   Vol. 6, No. 3. 1990, pp. 217- 230.

می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد