پرسشنامه بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از بانکداری الکترونیکی

۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از بانکداری الکترونیکی

هدف: بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از بانکداری الکترونیکی.

منبع این پرسشنامه:

Geoffrey  Bick ,  Andrew  Beric   Brown,  Russell   Abratt,  “Custumer   perceptions   of   the   value  delivered   by  retail  banks  in  south  Africa”,  The international Journal of Bank Marketing.  Vol. 22, No. 5. 2004, pp. 300- 318.

می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد