پرسشنامه اخلاق

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه اخلاق

 

هدف: بررسی سطح اخلاقی بودن اقدامات در سازمان.

منبع این پرسشنامه:

Johannes Brinkman, “Moral conflicts among Norwegian advertising professionals” ,International Marketing Review, Vol. 12, No.4, 1995, pp. 50-64.

 

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

هر چه تعداد گزینه های مساله اخلاقی وجود دارد بیشتر انتخاب شده باشد، نشان می دهد که اقدامات انجام شده در سازمان، کمتر اخلاقی بوده و بیشتر جنبه تبعیض آمیز دارند. در چنین شرایطی، احتمال تضییع حقوق کارکنان به دلیل عدم رعایت مسائل اخلاقی افزایش پیدا می کند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد