پرسشنامه اخلاق در سازمان

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه اخلاق در سازمان

 

هدف: سنجش رفتار اخلاقی و غیراخلاقی در سازمان.

منبع این پرسشنامه:

Brian J-farrel Deirdre M. Cobbin, Helen. M. Farrel, “Can Codes of Ethics really produce consistent Behaviors?” Journal of Managerial psychology, Vol. 17, No.6, 2002, pp. 468-490.

 

نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

سنجش عوامل اخلاقی:

–      برای هر گزینه کاملاً موافقم ۱، موافقم ۱،  نه موافقم و نه مخالفم ۳،  مخالفم ۴ و کاملاً مخالفم ۵ امتیاز در نظر بگیرید.

–      مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………….

–      امتیاز بالاتر (۲۵ به بالا) نشان دهنده وجود عوامل اخلاقی در سازمان است.

سنجش عوامل غیر اخلاقی:

–      برای هر گزینه کاملاً موافقم ۱، موافقم ۱،  نه موافقم و نه مخالفم ۳،  مخالفم ۴ و کاملاً مخالفم ۵ امتیاز در نظر بگیرید.

–      مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: ………….

–      امتیاز بالاتر (۲۵ به بالا) نشان دهنده وجود عوامل غیر اخلاقی در سازمان است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد