پرسشنامه ابعاد توانمندی محیط کار

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه ابعاد توانمندی محیط کار

 : بررسی ابعاد توانمندی محیط کار.

منبع این پرسشنامه :

Albert S. King, Barbara J. Ehrhard, “ Empowering th workplace: a commitment cohesion exercise”, Empowerment in Organizations, Vol. 5, No. 3, 1997, pp. 139-150.

 

نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به نظر شما مناسب است را علامت بزنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج :

برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نه موافقم و نه مخالفم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر بگیرید و با توجه به جدول زیر، امتیاز هر بعد توانمندی در محیط کار را محاسبه کنید:

مرور

هنوز مروری وجود ندارد