پایان نامه فلزات سنگین

۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پایان نامه  فلزات سنگین

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

۱-۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق………………………………………………………………………….۲

۱-۲-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-۲- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-۳- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..۲

۱-۳- روش تحقیق و پژوهش…………………………………………………………………………………………..۳

فصل دوم : کلیات تحقیق

۲-۱- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………..۴

۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگین………………………………………………………………………………………..۵

۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………………………………………………………………………۶

۲-۲-۱- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان……………………………۶

۲-۲-۲- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان……………………………………………………۸

۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..۹

۲-۳-۱- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان……………..۹

۲-۳-۲-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان……………………………………………………۱۱

۲-۳-۳- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف۲۳

فصل سوم : مواد و روش کار

۳-۱- مواد و لوازم مورد نیاز………………………………………………………………………………………….۲۵

۳-۲- روش کار…………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………………………۲۸

۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………….۲۹

۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله……………………………………………………..۳۱

۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………………………………………………..۳۲

۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………………………………………………..۳۳

فصل چهارم : نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………….۳۵

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………………………………………………………….۴۳

منابع :………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های خوراک (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)

۳۵

جدول ۴-۲ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)

۳۵

جدول ۴-۳ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های ماهی  (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)

۳۶

جدول ۴-۴ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه‌های مختلف  (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)

۳۷

جدول ۴-۵ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میکروگرم بر لیتر)

۳۸

جدول ۴-۶ -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف( بر حسب میکروگرم بر لیتر)

۳۹

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار ۴-۱ میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف

۴۰

نمودار ۴-۲ میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف

۴۰

نمودار ۴-۳ میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف

۴۱

نمودار ۴-۴ میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف

۴۱

نمودار ۴-۵ میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف

۴۲

نمودار ۴-۶ میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف

۴۲

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل ۳-۱ قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی  (سیستم تک پرتویی)……………………………….. ۳۰

 

خلاصه:

تعداد ۳۲ نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله ۳ ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی برای فاکتورهای فوق قرار گرفت .

میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با ۴/۴ ± ۶/۶۰ و۲/۰ ± ۵/۲ میکرو‌گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در کل نمونه‌های خوراک مصرفی مزارع مختلف برابر با۸/۱۸۳ ± ۴/۵۶۳ و۱/۱ ± ۳/۳ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در کل نمونه‌های ماهی مزارع مختلف برابر با

۹/۳ ± ۷/۸ و۱/۰ ± ۳/۰ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در (۰۵/۰ p <) بین خوراک، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در کل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریکه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای کارخانه شماره ۲ و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و کمترین میزان تجمع این فلزات در غذای کارخانه شماره ۳ و ماهیان تغذیه شده با این خوراک مشاهده شد .

 

با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداکثر مجاز پیشنهادی کمتر می‌باشد. لذا هیچ‌گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف‌کنندگان بعدی مثل انسان نیست .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد