پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران.فهرست مطالب

مقدمه ………………………………. ۱

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران) ۱

تاریخچه بیمه در ایران………………… ۲

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟…………….. ۶

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه.. ۶

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ معاملات بیمه  ۱۰

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث………………. ۱۵

توضیحات مهم…………………………. ۱۶

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث…………………………………… ۱۷

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل……….. ۱۸

توضیحات مهم…………………………. ۱۹

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین.. ۱۹

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل…………… ۲۰

خطرات تبعی و تکمیلی…………………. ۲۱

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه… ۲۲

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل. ۲۳

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل. ۲۹

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل   ۳۰

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی……….. ۳۱

موضوع بیمه آتش سوزی…………………. ۳۲

آتش سوزی چیست؟………………………. ۳۴

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی……………. ۳۴

تعریف آتش سوزی………………………. ۳۶

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی…………………………. ۳۸

فسخ بیمه نامه آتش سوزی………………. ۴۱

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه……….. ۴۴

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه…………………. ۴۶

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی………… ۴۸

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

کلیات………………………………. ۵۰

قرارداد بیمه دریایی…………………. ۵۱

بیمه نامه دریایی…………………….. ۵۳

بیمه نامه های حمل و نقل……………… ۵۷

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی………………………. ۶۲

محدودیت پوشش………………………… ۶۳

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی…….. ۶۸

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی) ۷۳

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی……………………. ۷۳

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)………….. ۷۴

مراحل اجرایی واردات کالا……………… ۷۵

بیمه های باربری……………………… ۷۹

انواع خطرات تحت پوشش………………… ۸۲

خطرهای مورد تعهد…………………….. ۸۳

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی ۸۵

خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات…. ۹۱

عملیات نجات و هزینه های مربوطه……….. ۹۲

بازیافت در خسارت باربری……………… ۹۵

بارنامه دریایی………………………. ۹۶

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی ۱۰۰

متن کالای دست دوم……………………. ۱۰۱

متن توتا لاس………………………… ۱۰۱

متن تخفیف کانتینر…………………… ۱۰۱

متن موتورلنج……………………….. ۱۰۱

متن ترانزیت ……………………….. ۱۰۱

نرخ های اضافی………………………. ۱۰۱

متن فلد……………………………. ۱۰۲

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)    ۱۰۲

بخش چهارم: شرایط عمومی………………. ۱۰۳

بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. ۱۰۷

قانون بیمه هواپیما………………….. ۱۰۸

اشخاص ثالث…………………………. ۱۰۹

انواع بیمه هوپیما…………………… ۱۰۹

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C

مجموعه شرایط A…………………….. 116

مجموعه شرایط B……………………… 116

مجموعه شرایط C……………………… 121

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص ۱۲۶

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص……… ۱۲۹

تعاریف جدول مشخصات …………………. ۱۳۰

جدول مشخصات………………………… ۱۳۳

شرایط عمومی………………………… ۱۳۴

شرایط خصوصی………………………… ۱۳۵

انواع اصلی بیمه های اشخاص…………… ۱۳۶

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر………………….. ۱۳۷

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی) ۱۳۷٫٫

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی… ۱۳۸

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه ۱۰۰۰ ریال (انفرادی)………………………….. ۱۳۹

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) ۱۴۱

بیمه عمر به شرط حیات………………… ۱۴۱

بیمه تمام عمر………………………. ۱۴۲

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد ۱۴۳

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود. ۱۴۳

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات ۱۴۸

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز….. ۱۴۸

بیمه های مستمری…………………….. ۱۵۰

انواع بیمه های مستمری……………….. ۱۵۲

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث……………………… ۱۵۸

اصول بیمه گری بیمه های حادثه………… ۱۶۳

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه… ۱۶۴

بیمه های درمانی…………………….. ۱۶۶

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی ۱۷۱

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)… ۱۷۲

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار……… ۱۷۶

بیمه های حوادث گروهی………………… ۱۷۷

بیمه های درمانی…………………….. ۱۸۱

انواع قراردادهای بیمه های درمانی…….. ۱۸۳

بیمه درمان گروهی در ایران…………… ۱۸۵

استثنائات بیمه‌های درمانی……………. ۱۸۶

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه  ۱۸۷

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی   ۱۹۱

بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی ۱۹۲

بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا ۱۹۵

بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی   ۲۰۳

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون ۲۱۱

مبانی مسئولیت مدنی………………….. ۲۳۱

بیمه مسئولیت مدنی…………………… ۲۱۴٫٫

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان… ۲۱۴

بیمه مسئولیت عمومی………………….. ۲۱۵

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا………. ۲۱۵

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… ۲۱۵٫٫

بیمه مسئولیت قراردادی……………….. ۲۱۶

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان    ۲۱۶

نحوه صدور بیمه نامه…………………. ۲۲۰

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ۲۲۲

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ۲۲۳

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی  ۲۲۶

نحوه صدور بیمه نامه………………… ۲۲۹

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی    ۲۳۲

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی…………………………… ۲۳۳

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان…. ۲۳۵

مشخصات بیمه نامه……………………. ۲۳۶

نحوه صدور بیمه نامه…………………. ۲۳۷

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشکان  ۲۴۰

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا…………… ۲۴۲

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… ۲۴۳

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث   ۲۴۵

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه ۲۵۵

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه………………………………….. ۲۵۸

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی    ۲۶۰

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد… ۲۶۱

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه………… ۲۶۲

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263

استثنائات………………………….. ۲۶۵

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران ۲۶۹

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران ۲۸۱

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب………….. ۲۸۳

موضوع مورد بیمه…………………….. ۲۸۳

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب……….. ۲۸۴

پرداخت و تصفیه خسارت………………… ۲۸۵

بخش چهارم: ۱- بیمه ماشین آلات…………. ۲۸۶

۲) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. ۲۹۰

۳) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. ۲۹۳

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی  ۲۹۶

تعاریف…………………………….. ۲۹۷

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی……. ۲۹۸

بیمه تمام خطر کامپیوتر………………. ۲۹۹

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی… ۳۰۰٫٫

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه………… ۳۰۰

بیمه سازه های تکمیل شده…………….. ۳۰۱

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. ۳۰۳

بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. ۳۰۷

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع…………… ۳۱۲

فصل نهم: ضمائم

منابع و مآخذ

مرور

هنوز مروری وجود ندارد