پایان نامه ترس و اضطراب

یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش در هر کشوری تهیه برنامه ریزی مناسب برای دانش آموزان است. در این راستا توجه به نگرانیهای عاطفی دانش آموزان یکی از عواملی است که در تهیه برنامه ریزی مناسب درسی کمک کننده است.

یکی از مشکلات عمده ای که والدین با آن روبرو هستند، عدم آگاهی از چگونگی شیوه های تربیتی در برخورد با این نوع ترس هاست. والدین معمولاً از نتایج برخوردهای خود با کودکانشان بازخوردی دریافت می کنند که ممکن است ناصحیح و به طور منامناسب باشد که ناشی از شرایط سنی کودکان و یا عواملی چون ناسازگاری و عقب ماندگی ذهنی است.

در این زمینه نحوه برخورد والدینی که دارای کودکان ناسازگار هستند با این نوع ترس ها و روش های بکارگیری تربیتی آنان در برخورد با این مسائل حائز اهمیت است.

اهمیت و نقش نهاد خانوادگی به عنوان جایگاه کودک در خانواده و شیوه های تربیتی مناسب برای کودکان مهم است. زیرا شیوه های نامناسب قرین با منحرف کردن زمینه های رشد به هنجار، می تواند آنرا به سوی نابهنجاری سوق دهد.

 

اهداف پژوهش

۱- مطالعه رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی و شناختن موضوعات ترس آور عمده.

۲- مطالعه رابطه شیوه های تربیتی والدین با ترس های عادی کودکان

۳- مقایسه ترس های کودکان عادی و ناسازگار

۴- مقایسۀ شیوه های تربیتی والدین کودکان عادی و ناسازگار.

فرضیه های پژوهش

۱- بین شدت ترس های تحولی و سن ارتباط وجود دارد.

۲- بین شیوع ترس های تحولی و جنسیت ارتباط وجود دارد.

۳- ترس های تحولی کودکان عادی و ناسازگار تفاوت وجود دارد.

۴- الگوهای تربیتی والدین با ترس های تحولی رایج ارتباط دارد.

۵- الگوهای تربیتی والدین کودکان عادی و ناسازگار تفاوت دارد.

۶- بین راهبردهای رویارویی والدین در کودکان عادی و ناسازگار ارتباط وجود دارد.

 

تعریف اصطلاحات

ترس های تحولی

تعریف نظری: ترس یک واکنش طبیعی به تهدیدهای خیالی یا واقعی است که به عنوان یک تست لاینفک از رشد شناخته شده است. ترس های کودکان در یک توالی نظامدار، موازی با تغییرات رشد شناختی پیاژه (۱۹۵۵) قرار دارد. (میلر۱، ۱۹۸۳) در توالی رشد، ترس دوران نوزادی ممکن است به صورت افزایش و بستگی بین نوزاد و مادر باشد. مانند ترس از صدای بلند، فقدان حمایت به صورت بالقوه در نوزاد وجود دارد (کوکر۲ و همکاران، ۱۹۷۶).

در اولین سال زندگی اضطراب جدائی و ترس از غریبه پدیدار می گردد. در سال دوم: ترس از حیوانات در سال سوم ترس از مخلوقات بدیهی (مثل لولو) سال چهارم: ترس از تاریکی. همزمان با ورود مدرسه ترسهایی چون ترس از مدرسه، ترس از شکست و انتقاد و آسیب های بدنی. در نوجوانی: ترس از مرگ (سولانتز۳ و همکاران ، (۱۹۸۴).

تعریف عملیاتی: نوعی از ترس ها که به صورت طبیعی در مرحله سن ۱۲-۷ سالگی بروز یابند که شامل:

امتحان – صدای بلند – حادثه – حیوانات – دیدن خون – جاهای نا آشنا – غریبه – مسافرت با وسایل نقلیه – دزد – تنهایی – آمپول زدن – بیمارستان یا درمانگاه استخر یا آب رودخانه یا دریا – قایق سواری – موجودات خیالی – مورد تمسخر قرار گرفتن – سایه – کتک کاری – تاریکی – جاهای متروکه – رعد و برق – دارو خوردن – ترک پدر و مادر – سنگ قبر – محبت ندیدن – عبور از خیابان – ساختمان بلند

این ترس ها بر حسب نتایج حاصل از پاسخگویی به پرسشنامه محقق ساخته مشخص می شوند.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد