پایان نامه بویلر ۸۵ ص

۵-۲-۵-  تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی :

تخلیه از زیر دیگ ، جهت کنترل شیمیایی آب دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد . این عمل هنگام بالا بردن فشار دیگ به منظور کنترل سطح آب درام انجام می شود . چون با ازدیاد جوشش آب ، سطح آب در درام بالا می رود .

افزایش سطح آب درام اجتناب ناپذیر است . زیرا لوله های آب دیگ هنگام شروع اشتعال فقط حاوی آب ، یعنی جریان تک فازه است . اما با افزایش دما و فشار ، بخار تولید می شود و حجم مخصوص مخلوط دوفازه زیاد می شود .

در فشارهای پایین کنترل سطح آب درام ، تنها با تخلیه دیگ از زیر آن ممکن نیست و احتمال تخلیه آب از قسمتهای دیگردیگ نیز الزامی می شود . اگر خالی کردن دیواره های حاوی آب دیگ لازم باشد ، معمولاً مطمئن ترین کار تخلیه اکونومایزر است .

 

هنگام بالا بردن فشار دیگ ، معمولاً تخلیه بخار از خروجی سوپرهیتر، جهت حفظ جریان بخار در قسمتهای مختلف آن ، لازم است .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد