پایان نامه استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه کاشی

فهرست مطالب
فصل اول : معرفی پایان نامه
۱-۱  بیان مسئله و اهمیت موضوع:    ۱
۲-۱ مروری بر مطالعات مشابه    ۲
۳-۱ اهداف :    ۳
۴-۱ محدوده کاربرد:    ۳
۵-۱ مواد و روش ها : (Material and Method)    ۳
۶-۱ نتایج : (Results)    ۴
۷-۱ بحث و نتیجه گیری : (Discussion and conclusion)    ۴
فصل دوم : مروری بر FMEA:
۱-۲ تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟    ۶
۲-۲ گسترش استفاده از FMEA:    ۷
۳-۲ مراحل تهیه FMEA    ۸
۴-۲ فواید اجرای FMEA :    ۸
۵-۲ مراحل اجراء FMEA:    ۹
۶-۲ اهداف اجرائی FMEA:    ۱۰
۷-۲  دلایل اجرا FMEA:    ۱۰
۸-۲  زمان اجرا FMEA:    ۱۱
۲-۲ چارت  مسیربهبودمستمر    ۱۲
۲-۸-۲  مدت زمان اجرایFMEA:    ۱۳
۳-۸-۲  زمان پایان FMEA :    ۱۴
۹-۲  بررسی اجزای FMEA در مراحل مختلف چرخه عمر سیستم    ۱۴
۱۰-۲ مقدمات انجام تجزیه و تحلیل عوامل شکست:    ۱۷
۱۱-۲ چگونگی انجام دادن انواع تجزیه و تحلیلها:    ۲۱
۱۲-۲ انواع FMEA  :    ۲۲
۱۳-۲ انواع تجزیه و تحلیل شکست در بحث ایمنی:    ۲۴
۱۴-۲ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در طراحی محصول FMEA  Design    ۲۵
۱۵-۲  تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن در فرآیند   Process FMEA    ۲۸
فصل سوم : مطالعه موردی
۱-۳  تعریف واژه ها :    ۳۳
۲-۳ روش کار    ۳۴
۳-۳ شرح عملیات :    ۳۴
۴-۳ نتایج    ۴۱
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
۱-۴  بحث    ۶۰
۲-۴ پیشنهادات:    ۶۲
منابع و مآخذ :    ۶۳

 

مروری برتجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن  (FMEA)

۱-۲ تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن (FMEA) چیست؟
تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن Failure modes and errect analysis (FMEA) متدلوژی یا روش است سیستماتیک که به دلایل زیر بکار می رود .
الف: شناسایی و اولویت حالات بالقوه خرابی در یک سیستم ، محصول و فرآیند و یا سرویس
ب: تعریف و اجرا یا اقداماتی به منظور حذف و یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خرابی
ج: ثبت نتایج تحلیل های انجام شده به منظور فراهم کردن مرجعی کامل برای حل مشکلات در آینده.]۱ [
تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از ان FMEA را می توان به یک روش ساختار یافته جهت پیدا کردن و شناخت حالات خطای یک سیستم ، شیء یا فعالیت و محاسبه اثرات ناشی از آن خطا  برروی مراحل بالاتر از آن توصیف کرد. ]۲[
پایه های اولیه FMEA در ابتدا در ارتش ایالات متحده شکل گرفت.روش نظامی به نام Mil – p- 629 بعنوان روش های جهت کنترل حالت خطا ، تأثیرات و آنالیز بحرانی در نوامبر سال ۱۹۴۹ نوشته شد .
در خارج از ارتش اولین برنامه FMEA در صنعت هوا فضا برای نخستین بار بکار گرفته شد . در اوایل دهه ۱۹۸۰ شرکتهای خودرو سازی آمریکا شروع به کارگیری FMEA در صنایع خود شدند .
تحقیقات آکادمیک سبک بر روی FMEA از حدود سال ۱۹۶۰ شروع شد که تلاش برای یافتن تأثیر یک خطا بر روی کل مجموعه شدت گرفت اولین توضیح درباره این علم در سال ۱۹۶۹ در آکادمی علوم نیویورک داده شد و در اواخر دهه ۱۹۶۰ و در اوایل دهه ۱۹۷۰ انجمن های حرفه ای زیادی روش هایی را جهت انجام تجزیه و تحلیل این فرآیند ها انجام دادند ]۲[

مرور

هنوز مروری وجود ندارد