پایان نامه | هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴-۸۳مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن , حساسیت یا ظرافت تشخیص ,

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چکیده

عنوان :

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳

جامعه آماری :

جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳ که در مجموع حدود ۱۰۰۳۵ دانش آموز بود و از این تعداد ۵۱۱۲ نفر پسر و ۴۹۲۳ دانش آموز دختر که در سطح ۳۵ مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.

نمونه :

گروه نمونه ۵۰۰ نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که ۲۴۸ نفر از آنها دختر و ۲۵۲ نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند

ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :

۱ ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس  ۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه

یافتهای پژوهشی :

۱  ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون ۵۹ / ۰ بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به کار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.

۲ ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاکی ۵۲ / ۰ بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاکواس و آزمون ملاک ( بک ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا کواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.

 

‹‹  فهرست مطالب  ››

 

عنوان صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه  : ۲

بیان مسئله : ۴

اهمیت پژوهش : ۱۰

اهداف تحقیق : ۱۳

اهداف کلی : ۱۳

تعاریف نظری  واژه‌ها و مفاهیم : ۱۴

تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم : ۱۸

سؤالات تحقیق  : ۱۹

فرضیه‌های تحقیق : ۱۹

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه : ۲۲

سلامتی و تعریف آن : ۲۳

عوامل تأثیرگذار بر سلامت: ۲۴

انواع سلامتی : ۲۵

سلامت روانی و تعریف آن : ۲۷

عوامل موثر بر سلامت روانی : ۲۸

اختلالات روانی و تعریف آن : ۳۰

تاریخچه بررسی اختلالات روانی  : ۳۲

طبقه بندی اختلالات روانی : ۳۶

اختلالات خلقی و تعریف آن : ۴۲

تاریخچه بررسی اختلالات خلقی : ۴۳

طبقه بندی اختلالات خلقی : ۴۴

اختلال افسرگی : ۴۴

اختلالات دو قطبی : ۴۵

اختلال افسردگی و تعریف آن : ۴۶

نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی : ۴۸

نظریه زیست شناختی : ۴۸

نظریه روان پویایی : ۵۰

نظریه یادگیری : ۵۱

نظریه شناختی : ۵۲

علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی : ۵۴

سبب شناسی اختلال افسردگی : ۵۶

انواع افسردگی : ۵۷

اختلال افسردگی و سن : ۵۹

اختلال افسرگی و جنس : ۶۰

روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان : ۶۱

انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی : ۶۳

پرسشنامه افسردگی کودکان CDI  : ۶۳

۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک : ۶۴

مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) : 65

آزمون و تعریف آن : ۶۶

سابقه تاریخی آزمونهای روانی : ۶۷

ویژگیهای آزمونهای روانی : ۶۹

الف ) ویژگیهای اصلی : ۷۰

الف ) روش باز آزمایی : ۷۱

ب ) روش فرمهای همتا یا موازی : ۷۱

ج ) روش دو نیمه کردن آزمون : ۷۲

د ـ روش کودر ـ ریچاردسون : ۷۳

الف ) روایی محتوا : ۷۴

ب ) روایی صوری یا ظاهری : ۷۶

ج ) روایی ملاکی : ۷۷

د ) روایی سازه : ۷۹

۳ ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص : ۸۱

ب ) ویژگیهای فرعی : ۸۱

مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن : ۸۲

انواع نرم یا هنجار : ۸۳

۱ ـ هنجارهای سنی: ۸۳

۲ ـ هنجارهای کلاسی: ۸۴

۳ ـ هنجارهای رتبه درصدی : ۸۴

۴ ـ هنجار مربوط به نمرات معیار : ۸۵

پژوهشهای خارجی : ۸۷

پژوهشهای داخلی : ۸۸

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه : ۹۰

روش تحقیق : ۹۰

جامعه آماری : ۹۱

نمونه و روش نمونه گیری : ۹۱

روش اجرای تحقیق : ۹۲

ابزارهای گرد آوری اطلاعات : ۹۳

روایی و پایایی آزمون ماریاکواس : ۹۵

روایی و پایائی آزمون افسردگی بک : ۹۵

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش : ۹۶

سؤالات پژوهش : ۹۸

فرضیه‌ها پژوهش : ۹۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه : ۱۰۰

محاسبه پایایی آزمون : ۱۰۰

تحلیل نتایج : ۱۰۱

محاسبه روایی آزمون : ۱۰۲

فرضیه اول : ۱۰۳

فرضیه دوم : ۱۰۳

فرضیه سوم : ۱۰۵

اداری ۱۰۵

فرضیه چهارم : ۱۰۶

فرضیه پنجم : ۱۰۷

فرضیه ششم : ۱۰۸

فرضیه هفتم : ۱۰۹

فرضیه هشتم : ۱۱۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه : ۱۱۵

بحث و نتیجه گیری : ۱۱۵

پیشنهادات ۱۲۴

پیشنهادات کاربردی : ۱۲۴

پیشنهادات پژوهشی : ۱۲۵

محدودیت‌ها : ۱۲۶

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ  : ۱۵۶

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد