تحقیق: نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد و اجتماع

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات………………………….

۱- مقدمه ………………………………

۲- بیان مسئله…………………………..

۲-۱ اهمیت و ضرورت مسئله………………….

۳-۱ اهداف پژوهش…………………………

۴-۱ جامعه آماری…………………………

۵-۱ نمونه و روش نمونه گیری……………….

۶-۱ روش تحقیق…………………………..

۷-۱ مراحل اجرای تحقیق……………………

۸-۱ مشکلات تحقیق…………………………

۹-۱ ارائه پیشنهادات……………………..

فصل دوم: ایثار در منابع اسلامی…………….

۲-تعریف ایثار…………………………..

۱-۲ نمونه ای از آیات قرآن کریم درباره ایثار و شهادت

۳-انواع ایثار…………………………..

۱-۳ جهاد……………………………….

۲-۳ شهادت………………………………

۳-۳ فنای عاشق در معشوق…………………..

۴-۳ دهش و بخشش………………………….

۵-۳ انفاق………………………………

۶-۳ جامعه پزشکی…………………………

۴-ایثار پیامبر (ص) و اهل بیت(ع)…………..

۱-۴ ایثار پیامبر در راه ترویج اسلام………..

۱-۱-۴ ایثار در آئین محمدی (ص) و ائمه اطهار (ع)..

۲-۱-۴ ایثار انصار نسبت به مهاجران…………

۲-۴ ایثار حضرت علی………………………

۳-۴ حماسه حسینی…………………………  

۵ شهادت………………………………..

۱-۵ فلسفه وجودی فرهنگ ایثار و شهادت در مکتب اسلام   

۱-۱-۵ ایثار و شهادت در تاریخ اسلام…………

۲-۵ شهادت طلبی و انتفاضه…………………

۳-۵ انگیزه های شهادت طلبی………………..

۴-۵ شهادت در دین یهود……………………

۵-۵ شهادت در مسیحیت……………………..

۶-۵ ایثار و شهادت طلبی در تاریخ پر بار انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی 

۱-۶-۵ شهید و شهادت از دیدگاه امام خمینی (ره).

۲-۶-۵ شهادت در بسته تاریخ از دیدگاه امام خمینی (ره)

۳-۶-۵ مفهوم و ارزش شهادت از دیدگاه امام خمینی (ره) 

۴-۶-۵ مقام و منزلت شهدا از دیدگاه امام خمینی (ره)  

فصل سوم: تأثیر ایثار در تکامل فرد و اجتماع…

۶-تأثیر ایثار در تکامل فرد……………….

۱-۶ ایثار و خدا محوری……………………

۲-۶ نقش ایثار در رشد و تعالی انسان………..

۳-۶ ایثار و عزت نفس……………………..

۴-۶ ایثار و توجه به آخرت…………………

۵-۶ ایثار و صبوری در برابر ناملایمات……….

۷- تأثیر ایثار در تکامل اجتماع……………

۸-ترویج فرهنگ ایثار در حوزه اجتماعی……….

۱-۸ سطح نخست (خانواده)…………………..

۲-۸ سطح دوم (محیط جغرافیایی)……………..

۳-۸-سطح سوم (جامعه)……………………..

۹-ترویج ایثار در حوزه فرهنگی……………..

۱۰-ترویج ایثار در حوزه سیاسی …………….

۱۱- ترویج ایثار در حوزه اقتصادی…………..

فصل چهارم: بررسی دیدگاه دانش آموزان در خصوص مفهوم ایثار و تأثیر در تکامل فرد

و اجتماع……………………………….

۱۲-جداول و نتایج………………………..

۱۳-نتیجه گیری…………………………..

۱۴-فهرست منابع و مآخذ……………………

۱۵-ضمائم……………………………….

۱-۱۵ نمونه پرسشنامه……………………..

۲-۱۵ نمونه مصاحبه……………………….

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد