مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

معلولیت از جمله عوامل و نقایص مختل کننده است که می تواند در تمامی ابعاد زندگی انسان اثر گذاشته و در صورت هدایت نشدن، انسان را به پائین ترین مراحل انسانی اش نازل گرداند.

 

امروزه واژه معلول به افرادی تعلق پیدا می کند که توانائی پائین تری از حد طبیعی، که ناشی از یک نارسائی کالبد شناختی می باشد را دارا می باشند و در نتیجه مشکلات زیادی در همسان سازی با افراد همسن و سال خود پیدا می کنند.آنچه که باید در تعریف معلولیت در نظر گرفته شود تفاوتی است که بین واژه Handi.capped و کلمه Disability وجود دارد کلمه Disability به معنی نقص،و کلمه Handi.capped بعنوان بی فایدگی اجتماعی معلولیت بیان شده است.در اکثر پژوهشهای مربوط به معلولین کلمه Disability را بیشتر به کار برده اند تا، بار ارزشی Handi.capped را دارا نباشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد