مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار ۱۸ تا ۲۵ سال شهر تهران

 

به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و بزهکاری ۸۰ نفر آزمودنی پسر ۱۸ الی ۲۵ سال (۴۰ عادی – ۴۰ بزهکار) با روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت روی آنها اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون t  استیودنت برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتیجه بدست آمده t= 2/328 که در سطح معنی داری ۵%  از  t جدول کوچکتر بوده به عبارت دیگر فرد صفر تائید گردید و بین دو گروه عادی و بزهکار تفاوت معنی داری مشاهده نگردید هر چند واریانس عزت نفس در گروه عادی بیشتر از گروه بزهکار بوده ولی از عزت نفس بیشتری برخوردار نبوده.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد