مقاله: منابع طبیعی، آب

۳,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آب یکی از گرانبها ترین منابع طبیعی موجود در کره زمین است . بدون وجود آب ، زندگی مفهوم خارجی نخواهد داشت نه تنها زندگی انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نیاز اساسی به آب دارند .

تاریخ آب رسانی از روزگاری آغاز شد که بشر زندگی گروهی را برگزید . لذا برای تأمین آب خود اولین شهرها در کنار رودخانه هایی مانند نیل ، دجله ، فرات ،…ساخته و در جاههایی که دسترسی به آب رودخانه ها امکان پذیر نبود بشر برای تأمین آب خود ، اقدام به حفر چاهها کرد و چون همه آبهایی که در دسترس بودند از لحاظ کمی و کیفی جوابگوی نیاز انسان نبود ، بشر به فکر جابجا کردن آب افتاد و تکنیک آبرسانی بوجود آمد .

در ارتباط با کاربردهای طبیعی (رودخانه ها و دریاچه ها ) در آبرسانی شهرها ،نخستین بار در سال ۱۳۰۱ ایجاد شبکه های لوله کشی شهرهای ایران مورد بررسی قرار گرفتند و شهرهای آبادان ، مشهد ، بیرجند لوله کشی شدند . برای تهران از سال ۱۳۰۳تا ۱۳۲۹ بررسیهایی انجام گرفت و در اواخر سال ۱۳۲۹تا سال ۱۳۳۴ کارهای لوله کشی شهر تهران ادامه پیدا کرد و با گشایش اولین تصفیه خانه در جلالیه تهران مورد بهره برداری قرار گرفت .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد