مقاله: روانشناسی نوجوانان

۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

نوجوانان وجوانان نقش مهم وتعیین کننده‌ای درساختن جامعه به عهده دارند لذا شناخت ویژگی‌های نوجوانان می‌تواند کمک شایانی به والدین ‚ مربیان ‚ مسئولان درنحوه برخورد‌ انها بکند. یک بررسی دراواخر دهه ۵۰ واوائل دهه شصت در آمریکا نشان دادکه جوانان والدینشان رامهم ترین عامل مؤثر درزندگی خود می‌دانند. درکنار آن ده عامل مؤثر دیگر همچون معلم‚‌مربی ‚‌و… قراردارند دوران نوجوانی یک مرحله انتقالی برای کودک ووالدین محسوب می شود مادیگر با یک کودک روبه رونیستیم بلکه با یک جوان یا نوجوان مواجهیم بنابراین باید روشهای انطباقی ‚‌ارتباطی وواکنشی خود را تغییر دهیم . والدین باید از رفتار طبیعی یک نوجوان آگاه باشند نوجوان به اقتضای سن خود دارای رفتارهای طبیعی هستند وآنها که دارای اختلال هستند ‚ مشاور وروانشناس نیاز دارند . رابطه خوب وکنار آ‌مدن با نوجوان راحکم هنر می دانند هنری که لازمه‌اش طی مسیر هوشمند برای پدرومادران هست ومانند هر هنر دیگری تنها با تمرین وپشتکار می‌توان مهارت  لازم را بدست آورد .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد