مقاله رشد و نمو در گیاهان

مراحل رویش دانه
رویش دانه در دولپه ای ها:
ابتدا جذب آب  تورم پوسته   سه تا چهار روز بعد ریشه چه پوسته دانه را پاره و نفوذ به درون خاک- سپس رویش محور زیر لپه در بالای ریشه چه  فعالیت برگهای اولیه و ژمول  رویش محور روی لپه از فعالیت سلولهای ژمولی  تولید شاخه و برگها
رویش محور زیر لپه به دو صورت میتواند صورت بگیرد:
۱- اگر رشد محور زیر لپه سریع و با رشد خود لپه ها را از خاک بیرون آورد رویش روزمینی است (لوبیا)
۲- اگر محور زیر لپه رشد چندانی نداشته باشد و نتواند دانه را از خاک خارج کند رویش زیرزمینی است (نخود)

رویش دانه در تک لپه ای ها:
دانه دارای نیام هایی (غلاف ها) است که در ابتدای مرحله رویش ریشه و ساقه جوان را در خود حفظ می‌کنند. نیامی که ساقه و برگ اولیه را در خاج دربرمی گیرد کولئوپتیل و نیامی که ریشه نورسته را در خود نگه می دارد کولئوریز نام دارد. این نیام ها در مراحل اولیه رشد گیاه تازه روئیده پاره شده و ریشه و ساقه از آنها خارج می شود.

نکاتی در مورد هورمون ها:
۱- اکسین باعث پدیده نورگرایی (فتوتروپیم) یعنی رشد یا خمیدگی ساقه به سمت منبع نور می‌شود.
علت: اکسین باعث انعطاف پذیری دیواره های سلولی و طویل شدن سلول ها می شود، در سمت تاریک اکسین بیشتر انباشته می شود (نور باعث تجزیه اکسین می شود) پس در سمت تاریک اکسیژن بیشتر و خمیدگی بیشتر و باعث خمیدگی ساقه به سمت مخالف (سمت نور) می شود.
۲- تنها اکسین طبیعی فعال اسیدانول استیکIAA است و سایر اسیدهای آلی که نظیر اکسین عمل می کنند به آن تبدیل می شوند.
۳- منبع تولید اکسین انتهای ساقه است ولی اثر آن در قسمت پایین تر ظاهر می شود.
۴- اکسین باعث چیرگی رأسی می شود، یعنی اثر بازدارندگی روی رشد جوانه های جانبی و رشد جوانه انتهای می شود.
۵- موقع هرس کردن گیاهان منبع اکسین حذف پس اثر ممانعت روی جوانه های جانبی برداشته و باعث بر شاخ و برگ شدن گیاه می شود.
۶- اگر میوه های مرکبات را در اتاقی که با بخاری گرم می شود نگه دارند میوه ها زودتر می دارند به علت هورمون اتیلن که در اثر سوختن ناقص نفت تولید می شود.
۷- علاوه بر هورمون های ذکر شده ترکیبات شیمیایی دیگری مانند برخی امینواسیدها و ویتامین ها اثراتی مشابه هورمون ها دارند.
۸- سیتوکینین ها از اسیدهای نوکلئیک مشتق شده اند.
۹- میوه ها هنگام رسیدن مقدار زیادی اتیلن تولید می کنند.
۱۰- زخم ها تولید اتیلن را تحریک یا تشدید می کنند.
۱۱- میزان اکسین در جوانه انتهایی بیشتر از همه جا است.
۱۲- گیاهان تریپلونید دانه تولید نمی کنند به علت عدم تشکیل نژاد در مینور
جدول افقی
شرایط محیطی رشد گیاهان را تنظیم می کند (نور- دما)
گیاهان با تنظیم سرعت الگوی رشد خود به محیط پاسخ می دهند

مرور

هنوز مروری وجود ندارد