مقاله تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه
چکیده
فصل اول : ضرورت تحقیق
(۱-۱) مقدمه
(۱-۲) اهمیت موضوع
(۱-۳) اهداف تحقیق
(۱-۴) فرضیات تحقیق
(۱-۵) روش تحقیق
(۱-۶) روش تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال
(۲-۱) تعریف سیاست پولی
(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان
(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی
(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل
(۲-۳-۲) هدف رشد اقتصادی
(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی
(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک
(۲-۴-۲) مکتب نئوکلاسیک
(۲-۴-۳) مکتب کینزین
(۲-۴-۴) مکتب پول گرایان
(۲-۴-۵) مکتب کلاسیک جدید
(۲-۴-۶) مکتب کینزی جدید
(۲-۴-۷) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید
(۲-۵) ابزارهای سیاست پولی
(۲-۵-۱) ابزارهای کمی سیاست پولی
(۲-۵-۲) ابزارهای کیفی سیاست پولی

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی
مقدمه
(۳-۱) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران
(۳-۲) عرضه پول در ایران
(۳-۲-۱) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی
(۳-۲-۲) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی
(۳-۳) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران
(۳-۳-۱) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۶۸-۱۳۷۲)
(۳-۳-۲) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه
(۳-۳-۳) سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۲
(۳-۳-۴) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۷۸-۱۳۷۴)
(۳-۳-۵) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه
(۳-۳-۶) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۳-۷) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه
(۳-۴) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران
(۳-۴-۱) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۴-۲) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(۳-۴-۳ ) سیاستهای اعتباری کشاورزی
(۳-۴-۳-۱) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.
(۳-۴-۳-۲) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی
(۳-۵) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای ۸۱-۱۳۳۸
(۳-۵-۱) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران
(۳-۵-۲) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره ۸۱-۱۳۳۸
(۳-۵-۳) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی
(۴-۵-۴) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره ۸۰-۱۳۳۸
فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی
(۴-۱) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی
(۴-۱-۱) مطالعات ختائی
(۴-۱-۲) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)
(۴-۲) سایر مطالعات انجام شده
(۴-۲-۱) مطالعات مقدسی
(۴-۲-۲) مطالعات نائینی
فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن
مقدمه
(۱-۴) تشریح مدل
(۲-۴) داده های آماری
(۳-۴) آزمون ایستایی
(۴-۴) برآورد مدل
(۴-۵) نتیجه گیری
(۴-۵-۱) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی
(۴-۵-۲) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش
کشاورزی
(۵-۶) پیشنهادات
پیوست الف
مقدمه
(الف – ۱ ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)
(الف – ۲) آزمونهای ایستایی
(الف – ۲-۱) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)
(الف – ۲-۲ ) آزمون ریشه واحد و یکی – فولر (DF)
(الف ۲-۳) آزمون ریشه واحد (یکی – فولر پیشرفته)
(الف ۲-۴) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟
(الف – ۳) همگرایی
(الف – ۴) مفهوم همگرایی به بیان دیگر
(الف – ۵) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس
(الف – ۶) پردازش داده ها به روش VAR
(الف – ۶-۱) مقدمه
(الف – ۶-۲) فرایند VAR
(الف ۶-۳) تعیین طول وقفه ها
(الف – ۷ ) پردازش داده ها به روش VECM
(الف – ۷-۱) مقدمه
(الف ۷-۲) فرایند مدل تصحیح خطا
پیوست ب
نتایج مدل با نرم افزار ۱-۳ Eviews
پیوست ج
جداول
فهرست منابع و مأخذ
چکیده انگلیسی

 

چکیده :
سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.
در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره ۸۱-۱۳۳۸ و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشکسالی ‌در فاصله سالهای ۸۰-۱۳۷۷ منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.
با وجود نقش محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نکرده است. از سوی دیگر توصیه می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.
مقدمه
سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.
در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است که حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.
در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.
در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهنده آن در فاصله سالهای ۸۱-۱۳۳۸ خواهیم داشت.
در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد