مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ،
تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست
های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این
تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها
بر روی ۱۸۵ عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بین
سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین
سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه
معنا داری وجود ندارد .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد