جایگاه هیات منصفه

 

مقدمه. ۲

دفتر نخست…. ۱۱

جایگاه هیات منصفه. ۱۱

بخش اول.. ۱۲

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران.. ۱۲

پیش گفتار. ۱۲

گفتار اول.. ۱۴

تعریف و ماهیت هیات منصفه. ۱۴

گفتار دوم: ۱۸

سیر قانونی هیات منصفه در ایران.. ۱۸

الف- قبل از انقلاب اسلامی… ۱۹

ب – پس از انقلاب اسلامی… ۲۲

گفتار سوم: ۲۸

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی… ۲۸

بررسی… ۳۰

گفتار چهارم. ۳۳

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. ۳۳

پیشنهادها ۴۶

منابع و ماخذ.. ۴۷

بخش دوم. ۵۱

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. ۵۱

پیش گفتار. ۵۱

قضاوت شورایی در اسلام. ۵۲

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. ۶۳

نتیجه گیری… ۶۹

بخش سوم. ۷۱

مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.. ۷۱

پیش گفتار. ۷۱

گفتار اول- قضا و هیات منصفه. ۷۱

گفتار دوم. ۷۴

پیشینه تاریخی هیات منصفه. ۷۴

گفتار سوم. ۸۰

ساختار هیات منصفه فعلی در ایران.. ۸۰

گفتار چهارم. ۸۶

ساختار فصلی هیات منصفه انگلستان.. ۸۶

چکیده. ۸۶

۱-مقدمه. ۸۷

۲- شرایط عضویت…. ۸۸

۳-موانع عضویت…. ۸۹

۳-۱-فقدان صلاحیت به دلیل سوابق کیفری… ۹۰

۳-۲-عدم شایستگی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی… ۹۰

۴-موارد معافیت یا تعویق احتیاطی… ۹۲

۵-جرح و انفصال اعضا ۹۳

۵-۱-اسباب جرح.. ۹۴

۵-۲- طرق اعمال حق جرح.. ۹۵

۵-۲-۱-جرح به دلیل معین… ۹۶

۵-۲-۲-جرح مطلق… ۹۷

۵-۲-۳-جرح ویژه به وسیله دادستان (Stand By). 99

اعضا ۱۰۱

۶- نحوه انتخاب اعضا ۱۰۲

۷- نتیجه گیری… ۱۰۵

گفتار پنجم.. ۱۰۶

دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه. ۱۰۶

الف) دلایل موافقان: ۱۰۶

ب) دلایل مخالفان: ۱۰۷

نارسایی های هیات منصفه در ایران.. ۱۱۰

نتیجه گیری… ۱۱۶

دفتر دوم. ۱۲۱

جرائم مطبوعاتی… ۱۲۱

جرایم مطبوعاتی… ۱۲۲

مقدمه. ۱۲۲

بخش اول و مسائل ماهوی… ۱۲۳

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی… ۱۲۳

بند اول: تعریف مطبوعات… ۱۲۳

بند دوم: تعریف جرم مطبوعاتی… ۱۲۴

بند سوم: مقایسه یا سایر جرایم: ۱۲۵

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی… ۱۲۷

بند اول: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات… ۱۲۸

۱-افترا از طریق مطبوعات… ۱۲۸

۲-توهین مطبوعاتی: ۱۲۸

۳-تهدید از طریق مطبوعات… ۱۲۹

بند دوم: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی… ۱۳۰

۱- افشای اسرار دولتی و نظامی: ۱۳۰

۲-تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. ۱۳۱

۳- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی: ۱۳۲

۴- انتشار مطالب و صور منافی عفت…. ۱۳۳

۵- جرایم دیگر. ۱۳۵

گفتار سوم- مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی… ۱۳۵

بند اول- مسئولیت مدنی… ۱۳۵

۱- حق پاسخگویی… ۱۳۶

۲-دعوای جبران خسارت… ۱۳۸

بند دوم- مسئولیت کیفری… ۱۴۲

بخش دوم- مسائل پزشکی… ۱۵۰

گفتاراول- مرجع رسیدگی… ۱۵۰

بند اول- قواعد کلی صلاحیت…. ۱۵۰

بند دوم- دادگاه های اختصاصی و جرایم مطبوعاتی… ۱۵۴

۱-دادگاه های نظامی… ۱۵۶

۲-دادگاه های انقلاب… ۱۵۸

۳- دادگاه ویژه روحانیت…. ۱۶۳

گفتار دوم- آیین رسیدگی… ۱۶۷

بند اول- علنی رسیدگی… ۱۶۷

مرور

هنوز مروری وجود ندارد