تحقیق در رابطه با طبقه‌بندی ماشین‌های بافندگی

ماشینهای بافندگی رابراساس سیستم پودگذاری می‌توان به صورت زیرتقسیم‌بندی کرد :‌

الف ) ماشینهای دارای سیستم پودگذاری مکانیکی :

۱٫        بوسیله راپیرهای سخت

۲٫        بوسیله راپیرهای انعطاف‌پذیر

۳٫        بوسیله قطعات پرتاب‌شونده ( Projectiles )

ب ) ماشینهای دارای سیستم پودگذاری غیرمکانیکی :

۱٫        بوسیله جت‌های هوای فشرده

 

۲٫        بوسیله جت‌های آب فشرده 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد