تحقیق درمورد قالب سازی در کارگاه قالبسازی و تراشکاری ۱۱۰

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه ………………………………. ۱

طراحی و نقشه قالب ……………………. ۲

CAD/CAM……………………………… 4

مدلسازی و فرمسازی ……………………. ۵

ریخته گری …………………………… ۷

اندازه گیری …………………………. ۸

ماشین کاری …………………………. ۱۰

آشنایی با واحد تولید نهایی …………… ۱۴

دستورالعمل پرداخت نهایی ……………… ۱۵

تعاریف و اصطلاحات و روش اجرا ………….. ۱۶

ساخت لبه های برش به روش جوشکاری ………. ۲۸

سخت کردن شعله ای ……………………. ۲۹

برش قوس پلاسما ………………………. ۳۱

برش اکسی استیلن واتومات ……………… ۳۱

بخش آزمایش قالب …………………….. ۳۲

مرور

هنوز مروری وجود ندارد