تحقیق بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر

فهرست مطالب
عنوان      صفحه
فصل اول : مبادی تحقیق
۱-    مقدمه     ۱
۲-    موضوع تحقیق و تبیین آن     ۳
۳-    بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)    ۵
۴-    انگیزه محقق در انتخاب موضوع    ۷
۵-    هدف تحقیق     ۸
۶-    ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)    ۹
۷-    واژه ها و اصطلاحات این تحقیق     ۱۱
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
الف- سابقه نظری تحقیق     ۱۲
تاریخچه     ۲۱
ب- سابقه عملی تحقیق     ۲۴
۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان    ۲۴
۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران    ۲۹
۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق     ۳۴
ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق     ۳۶
فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)
الف- فرضیات     ۳۷
۱-    تعریف فرضیه     ۳۷
۲-    انواع فرضیه     ۳۷
۳-    فرضیات این تحقیق     ۳۸
۴-    سؤالات پژوهشی    ۳۸
ب- جامعه آماری و نمونه گیری     ۳۹
۱- تعریف جامعه آماری     ۳۹
۲- جامعه آماری این تحقیق     ۳۹
۳- تعریف نمونه گیری    ۳۹
۴- انواع نمونه گیری    ۴۰
۵- نمونه گیری در این تحقیق     ۴۰
ج- جمع آوری اطلاعات    ۴۳
۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات     ۴۳
۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات     ۴۳
۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق    ۴۷
۴- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات     ۴۷
۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات    ۴۸
د- روش تحقیق     ۴۸
۱- تعریف روش تحقیق     ۴۸
۲- انواع و روش های تحقیق     ۴۹
۳- نوع و روش این تحقیق     ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)    ۵۱
ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)    ۶۸
ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )    ۷۱
فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش
۱- نتیجه تحقیق    ۷۸
الف- نتایج کلی و فرضیات    ۷۸
ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی    ۸۰
۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی    ۸۲
الف- پیشنهادات محقق    ۸۲
ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان    ۸۳
۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع    ۸۴
۴- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق    ۸۶
۵- فهرست منابع(کتابنامه)    ۸۷
۶- پیوست(ضمائم)
نمونه پرسشنامه

چکیده :
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.
در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .
این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.
این تحقیق شامل ۷ سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد که نتایج بطور کامل در فصل پنجم آمده است .
اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .
جامعه آماری نیز ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد هستند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (۶۹%)‌سنجیده شد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد