تاثیر ERPدرSCM

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول:

۱ ERP – 1

۱-۱ وظایف اصلی ERP 1

۲ – ۱اجرای ERPدر سازمان : ۱

۳-۱ اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها): ۴

۴-۱ ERP  موفقیت ها و شکست ها : ۵

۵-۱تعاریف ۸

۶-۱ماژولهای استاندارد در:ERP 8

۷-۱مزایای ERP: 9

۸-۱نکات مهم درپیاده سازی ERP: 9

۹-۱دلایل استفاده از ERP در سازمانها : ۹

۱-۹-۱یکپارچه سازی اطلاعات مالی: ۱۰

۲-۹-۴۱یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات: ۱۰

۳-۹-۱استاندارد سازی و سرعت در فرایندهای تولید: ۱۰

۴-۹-۱کاهش حجم انبارداری: ۱۰

۵-۹-۱استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی: ۱۰

۱۰-۱کاربردهای : ERP 11

۱۱-۱آینده ERP: 12

۱۲-۱یکپارچگی سیستمهای نرم افزاری : ۱۲

۱۳-۱راه حل یکپارچه سازی جامع: ۱۴

۱۴-۱نتیجه ۱۴

فصل دوم:

۲- SCM 15

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

۱-۲- مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟ ۱۵

۲-۲نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟ ۱۶

۳-۲ آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار

مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟ ۱۸

۴-۲ هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟……………………………..۲۰

۵-۲ چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ………..۲۱

۱-۵-۲  بدست آوردن اطمینان تامین کنندگان مواد اولیه و شرکای تجاری . …………۲۱

۲-۵-۲  مقاومت داخلی در برابر تغییر ۲۲

۳-۵-۲  اشتباهات اولیه ۲۲

۴-۵-۲آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ …….۲۳

۵-۵-۲ تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ …………………………………۲۴

فصل سوم:

ترجمه: نقش ابزار ERP  در تقسیم اطلاعات زنجیره تامین ، همکاری

و بهینه سازی هزینه ۲۶

۱-۳خلاصه ۲۶

۲-۳ مقدمه ۲۶

۳-۳ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه…………..۲۷

۴-۳ حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین ۳۰

۱-۴-۳ : روابط سنتی ۳۱

۲-۴-۳:شراکت ، JIT  ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه ۳۳

۳-۴-۳ شبکه زنجیره تامین ۳۵

۵-۳ فاکتور های سازمانی ۳۷

۱-۵-۳راهکارها و موانع ۳۸

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

۲-۵-۳ چارچوب همکاری سطوح مختلف ۳۹

۶-۳ خلاصه و راهنمای جستجو در آینده ۴۱

۱-۶-۳چگونه ما می توانیم در شرکتها برای تبادل اطلاعات انگیزه ایجاد کنیم  ؟ ……۴۱

۲-۶-۳ انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟…………..۴۲

۳-۶-۳  یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟…………………۴۲

۴-۶-۳ بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟………………………………………..۴۲

فصل چهارم :

ترجمه: تأثیر برنامه ریزی منابع شرکت بر روی مدیریت زنجیره تامیننتیجه

تحقیقات و پژوهش موسسه مطالعاتی اروپایی «دلفی»………………………………………..۴۴

۱-۴ خلاصه ۴۴

۲-۴ مقدمه ۴۵

۳-۴ مدیریت زنجیره تامین یا همان سیستمSCM در شبکه اقتصادی:…………………..۵۰

۴-۴ سیستم های ERP 54

۵-۴ روش تحقیق ۵۸

۱-۵-۴ طرح تحقیقاتی موسسه دلفی ۵۸

۲-۵-۴ صورت جلسه نهایی تحقیق به روش دلفی ۶۰

۶-۴ نتایج تحقیق به روش دلفی ۶۴

۷-۴ بحث و گفتگو و تصمیم گیری ۶۶

۱-۷-۴ موقعیت ها و فرصت های SCMبرای ERP 66

۱-۱-۷-۴ سفارشات انبوه ۶۶

۲-۱-۷-۴استاندارد سازی ۶۷

۳-۱-۷-۴ فناوری اطلاعات جهانی ۶۸

۲-۷-۴ ضعف های SCM سیستم های ERP کنونی ۶۹

۱-۲-۷-۴نقص در توسعه کارایی شرکت ۷۰

۲-۲-۷-۴ کمبود انعطاف پذیری درسازگاری با تغیرات زنجیره تامین ۷۰

۳-۲-۷-۴ فقدان توانایی حمایت از تصمیمات پیشرفته ۷۳

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

۴-۲-۷-۴فقدان ساختار سیستمی باز و زیر سیستم ها(ماژول) ۷۵

۸-۴ نتیجه گیری ۷۵

مراجع ۷۷

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….۷۸

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد