بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

فصل اول

– ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) ۳

– صادرات و رشد اقتصادی…………………. ۷

استراتژی تجارت بین الملل ………………. ۹

رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات….. ۱۱

– بازار یابی بین المللی………………… ۱۳

– تحقیقات بازار صادرات…………………. ۱۳

– تشویق و توسعه صادرات…………………. ۱۹

– قیمت گذاری………………………….. ۲۰

– پیشنهاد قیمت صادراتی…………………. ۲۰

– مکاتبه در صادرات…………………….. ۲۱

– نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات….. ۲۲

– عوامل مؤثر در توسعه صادرات …………… ۲۳

– مروری بر بازرگانی خارجی ایران…………. ۲۷

 

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد