بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

مقدمه، تعریف و تاریخچه:

کنترل سلسله مراتبی عبارت است از: استفاده از چندین سطح کامپیوتری در یک ساختار توسعه یافته Master- slare برای انجام همه یا بخش عمده کنترل در یک plant صنعتی.

لایه‌های مختلف در ساختار سلسله مراتبی:

۱- تمامی ارتباطات مستقیم با پروسس در سطح قرار دارند و چنانچه بیش از یک سطح باشند با IB , IA و … نشان داده می شوند.

۲- کنترل سرپرست (supervisory control) عموماً در لایه ۲ قرار دارد.

۳- کنترل محدوده (Area control) و یا هماهنگی داخل محدوده‌ای (Inter- Area coordination) سطح سوم نام دارد.

۴- برنامه ریزی (scheduling) و مدیریت اطلاعات (Management Information) و … در سطح چهارم قرار دارند. معمولا این سطح دارای دو قسمت ۴A که ارتباط با plant را پوشش می دهد مانند:

برنامه ریزی و ۴B را که با مدیریت های سطوح بالاتر و ارتباط است، مانند مدیریت اطلاعات می باشد.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد