بررسی تطبیقی احکام و آداب ازدواج در ادیان هندویی، مزدایی، یهودیت و مسیحیت

چکیده ۱

مقدمه ۳

پیشگفتار ۶

جایگاه وموقعیت زن ۶

مفهوم ازدواج ۷

اهداف ازدواج ۱۰

گونه های ازدواج ۱۱

ازدواج درون همسری و برون همسری ۱۱

ازدواج با محارم ۱۳

زنا ۱۵

آداب ازدواج ۲۱

طلاق و ازوداج مجدد ۲۲

فصل اول. جایگاه و موقعیت زن ۲۴

هندویی ۲۴

مزدایی ۳۰

یهودیت ۳۴

مسیحیت ۴۱

فصل دوم. مفهوم ازدواج و اهداف آن ۴۶

هندویی ۴۶

مفهوم ازدواج ۴۶

اهداف ازدواج ۴۷

مزدایی ۴۸

مفهوم ازدواج ۴۸

اهداف ازدواج ۴۹

یهودیت ۵۰

مفهوم ازدواج ۵۰

اهداف ازدواج ۵۴

مسیحیت ۵۶

مفهوم ازدواج ۵۶

اهداف ازدواج ۶۷

فصل سوم. گونه های ازدواج ۷۳

هندویی ۷۳

درون همسری ۷۳

چند شوهری ۷۷

چند زنی ۷۷

ازدواج های هشت گانه ۷۸

مزدایی ۸۴

تک همسری ۸۴

چند همسری ۸۵

ازدواج های پنجگانه ۸۵

ازدواج پاتخشی ۸۵

ازدواج خودسری ۸۶

ازدواج چاکر ۸۶

ازدواج ایوکین ۸۷

ازدواج ستر ۸۷

ازدواج درون دینی ۸۸

ازدواج با محارم ۸۹

یهودیت ۹۴

تک همسری ۹۵

چند همسری ۹۷

.

.

.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد