بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها

 

چکیده

در مسیر تو سعه و تکامل سازمانها بی شک فکرو اندیشه  انسان نقش مهمی را ایفا میکند. انسان در یک سازمان عامل و عنصری است که با بسیج توان جسمی و ظرفیت روانی و قابلیت فنی خویش ما موریت هایی را که سازمان به او محول می کند از قوه به فعل در می آورد. از جمله اقداماتی که باید درجهت تداوم و حفظ پویایی هرسازمانی انجام گیرد این است که خصوصیات شاغلین آن با وظایف و مسؤلیتهای مشا غل مطابقت داشته ،رابطه منطقی بین کیفیت وظایف و مسؤلیتهای مربوط به شغل و حقوق و مزایای پرداختی به آن در سازمان برقرار باشد.

این تحقیق به بررسی تحلیلی شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها پرداخته و با امید به استفاده از نتایج آن در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به منظورافزایش کارایی و اثربخشی در سازمان انجام شده است. درتحقیق حاضربا توجه به هدفها و ماهیت پژوهش ، روش توصیفی به کارگرفته شد . برای جمع آوری اطلاعات درکنارمطالعات کتابخانه ای وبررسی اسناد ومدارک موجود درپرونده ها ازپرسشنامه نیز استفاده  گردیده که توسط  پژوهشگر تهیه شد و پس ازتعیین روایی و اعتبار آن ، دراختیار  کارکنان ادارات دولتی شهرستان بردسیر قرار گرفت .در این بررسی از روشهای موجود در آمارتوصیفی نظیر جداول توضیع فراوانی ،اندازه های  مکانی و پراکندگی ، نمودارهای  مستطیلی  جهت  نمایش و مقایسه اطلاعات جمع آوری  شده استفاده به عمل آمد.

 

 

 

 

همچنین برای  سنجش شباهت در جوابهای داده شده  بین گروههای مختلف و آزمون وفرضیه ها از تکنیکهای آمار استنباطی از نوع  آزمونهای نا پارامتری نظیر آزمون (u)من ویتنی  و (w ) ویلکاسن ، آزمون جفتی  رتبه های علامت دارآنالیز واریانس یک طرفه کروسکال – والیس  وآزمون دو جمله ای کمک گرفته شد .

در نتیجه تجزیه وتحلیل اطلاعات اخذ شده مشخص گردید که :

۱- به نظرشاغلین، تحصیلات کارکنان شاغل درادارات دولتی درحد محسوس، با شرایط احراز پست آنها متناسب نمی باشد.

۲-به نظرشاغلین،سوابق تجربی کارکنان شاغل درادارات دولتی درحد محسوس باشرایط  احراز پست آنهاهمسان نبوده، بلکه نسبتاً از حد مورد نیاز شغل بیشتر وبالاتر می باشد .

۳- به نظرشاغلین ،دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان شاغل در ادارات دولتی درراستای نیازهای شغلی آنها می باشد.

۴- به نظرشاغلین،خصوصیات فکری وجسمانی کارکنان شاغل درادارات دولتی با شغل مورد تصدی آنها کمتر سازگاری دارد .

همچنین بر اساس مدارک موجود وبررسی پرونده های پرسنلی نتایج زیر حاصل گردید:

۱- گرچه تحصیلات کارکنان شاغل در ادارات در حد کفایت  با شرایط  احراز پست آنها متناسب نمی باشد ، لکن رشته تحصیلی  اکثریت شاغلین با  رشته های تحصیلی مورد نیاز شغل آنان مطابقت دارد.

 

 

 

۲-تجربه  مفید کارکنان شاغل  در ادارات دولتی  به طور آشکار از تجربه مورد نیاز شغل آنها بیشتر وبالاتر می باشد.

۳-دورههای آموزشی کوتاه مدت کارکنان شاغل درادارات دولتی نسبتاً درراستای نیازهای شغلی آ نان می باشد.

 

مرور

هنوز مروری وجود ندارد